Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Lukuisia ongelmia rajoitustoimenpiteiden päätöksenteossa

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslinin määräyksestä tehtiin ennalta ilmoittamaton tarkastus Jussin kodit -lastensuojelulaitokseen Haukiputaalla. Tarkastuksella havaittiin lukuisia ongelmia sijoitettujen lasten kohtelussa ja rajoitustoimenpiteitä koskevassa päätöksenteossa.

AOA kiinnitti huomiota siihen, että rajoitustoimenpiteet edellyttävät aina erillistä päätöksentekoa ja laissa säädettyjen edellytysten täyttymisen yksilöllistä ja erillistä arviointia. Sijaishuoltopaikan on varmistettava, että laissa tarkoitetut edellytykset rajoitustoimenpiteelle toteutuvat jokaisen käytetyn rajoitustoimenpiteen kohdalla yksilöllisesti ja erikseen eikä rajoitustoimenpiteitä saa käyttää rangaistuksina.

AOA piti laitoksen käytössä olevia lapsen liikkumisvapautta rajoittavia sääntöjä ja siihen liittyvää sosiaalisten suhteiden katkaisua lakiin perustumattomina. Liikkumisvapauden rajoituksen aikana on turvattava erityisesti lapsen mahdollisuus koulunkäyntiin ja mikäli se ei ole mahdollista, tulee päätöksessä ilmetä rajoitukselle yksilölliset perusteet.

AOA kiinnitti huomiota myös laitoksen eristämistilaan ja sen sijoituspaikkaan. Hän edellytti, että lapsen eristämistä koskevaan päätökseen kirjataan selkeästi siihen johtanut tilanne ja lapsen käytös, toteuttamistapa, miten eristämisen jatkamisen perusteita on sen aikana jatkuvasti arvioitu ja miten sen lopettamiseen on päädytty.

Lisäksi hän edellytti, että rajoituspäätökset on annettava aina lapselle asianmukaisesti tiedoksi ja heille on kerrottava kaikissa tilanteissa riittävällä ja lapsen kannalta ymmärrettävällä tavalla heitä koskevan päätöksen sisällöstä, oikeuksista ja laitoksen velvollisuuksista.

Lapsen sijaishuoltopaikan on pystyttävä luomaan laitokseen kodinomainen ilmapiiri, jossa hän kokee olevansa turvassa ja jossa hän pystyy luottamuksellisesti keskustelemaan hänen arkeensa kuuluvien sijaishuoltopaikan aikuisten kanssa ilman pelkoa seuraamuksista.

AOA piti tärkeänä, että sijaishuoltopaikka laatii erityisen suunnitelman, jolla voidaan tukea lasten itsemääräämisoikeuden toteutumista ja vaikuttaa hyvän kohtelun vaatimusten toteutumiseen.

Jussin kodit on siirtynyt tarkastuksen jälkeen Familar Oy:n omistukseen. Pöytäkirjaluonnos toimitettiin Familar Oy:lle. Familar Oy on ilmoituksensa mukaan tehnyt tämän jälkeen lukuisia muutoksia laitoksen toiminnassa. Lasten riisuttamista tai eristystä ei ole enää tehty. Eristystila tullaan kevään aikana muuttamaan toimistoksi ja samalla arvioidaan eristystilan tarpeellisuutta. Lasten puhelinten käyttörajoituksia on purettu. Käyttövarat on annettu lasten haltuun eikä kuitteja ostoksista vaadita. Jussin koteihin sijoitetut lapset saavat liikkua vapaasti yksikön ulkopuolella. Eri osastoilla olevat lapset saavat olla tekemisissä keskenään ja heillä saa käydä vieraita. Lasten omaohjaajat ovat keskustelleet lasten kanssa yksikön säännöistä, joihin on tehty yhdessä muutoksia. Lasten osallisuutta on lisätty yhteisöpalaverien sisältöjä kehittämällä ja laajentamalla. Familar Oy on lisäksi järjestänyt henkilökunnalle laajasti täydennyskoulutusta.

Tarkastuspöytäkirja 4099/2018 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivulla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Tapio Räty, p. 09 432 3379.