Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Liikuntarajoitteisille on turvattava vaalisalaisuus ja esteetön pääsy vaalipaikalle

Oikeusasiamies muistuttaa yhdenvertaisuudesta

18.5.2004

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on muistuttanut Espoon keskusvaalilautakunnalle, että liikuntarajoitteisille on heidän vaalisalaisuutensa turvaamiseksi järjestettävä asianmukainen äänestystila ja tarvikkeet. Turun keskusvaalilautakuntaa puolestaan hän on kehottanut kiinnittämään huomiota siihen, että myös sähkökäyttöistä pyörätuolia käyttävillä on mahdollisuus päästä äänestystilaan.

Kaksi pyörätuolia käyttävää henkilöä kanteli oikeusasiamiehelle äänestyspaikkojen järjestelyistä. Toinen kertoi joutuneensa kirjoittamaan ehdokkaansa numeron äänestyslippuun palvelutiskillä Tapiolan postissa, koska äänestyskoppiin ei päässyt pyörätuolilla. Näin oli viimeksi käynyt vuoden 2003 eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä mutta myös aikaisemmissa vaaleissa. Kantelija piti menettelyä syrjivänä ja katsoi, että se loukkasi hänen vaalisalaisuuttaan. Toinen kantelija ei ollut päässyt Turussa sähkökäyttöisellä pyörätuolillaan äänestyspaikkaansa.

Oikeusasiamies piti perusoikeusnäkökulmasta epätyydyttävänä sitä, että äänestäjällä Espoossa ei ollut käytettävissään irrallista kirjoitusalustaa ja tilapäistä suojaa, jotka olisivat turvanneet hänen vaalisalaisuutensa. Turussa taas pyörätuolia käyttävän pääsyä äänestyspaikkaan ei ollut turvattu liuskoin. Lainvastaisuutta tai velvollisuuden laiminlyöntiä ei oikeusasiamiehen kuitenkaan tutkimuksissa tullut ilmi. 

Perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan esimerkiksi vammaisuuden perusteella. Jotta tämä yhdenvertaisuus todella toteutuu, erityisryhmille, kuten vammaisille, voidaan ja tuleekin tarjota erityispalveluita tai muita tukitoimia. Näin heidän elämäntilanteensa voidaan saattaa mahdollisimman yhdenvertaiseksi muiden kanssa. Tavoitteena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Jari Pirjola,
puh. (09) 432 3361.

Päätökset kokonaisuudessaan: dnrot 657/4/03 ja 619/4/03