Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten valvonnassa oikeudellisia ongelmia

Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläisellä on tutkittavana useita kanteluasioita ja omia aloitteita, jotka liittyvät poliisin menettelyyn koronapandemian johdosta käyttöön otettujen liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten valvonnassa.

Uudenmaan rajasulun valvonnassa annettu perusteettomia sakkovaatimuksia

Oikeusasiamiehen hankkimien selvitysten perusteella poliisi on Uudenmaan rajaa valvoessaan antanut useita perusteettomia sakkovaatimuksia yrityksistä ylittää maakuntaraja. Valmiuslain nojalla annetun liikkumisrajoituksen rikkomisen yritystä ei kuitenkaan ole säädetty rangaistavaksi. 

OA Jääskeläinen selvitti poliisin sakotuskäytäntöä omasta aloitteestaan. Tällöin kävi ilmi, että valvontaoperaatiossa oli tehty linjaus, että mikäli kertaalleen käännytetty henkilö pyrkii uudestaan maakuntarajan yli ilman hyväksyttävää syytä, hänelle voitiin antaa sakkovaatimus valmiuslakirikkomuksesta. Rikoslain mukaan rikoksen yrityksestä rangaistaan kuitenkin vain, jos yritys on tahallista rikosta koskevassa säännöksessä säädetty rangaistavaksi. Valmiuslakirikkomuksen yritystä ei ole säädetty rangaistavaksi. Vakaa tai toistuvakaan yritys ylittää maakuntaraja vastoin valtioneuvoston asetusta ei siten ole ollut rangaistavaa. 

Poliisin antamat sakkovaatimukset eivät ole asian lopullisia ratkaisuja, vaan lopulliset ratkaisut tekee syyttäjä. OA pitikin perusteltuna, että syyttäjät käyvät huolella läpi kaikki tapaukset, joissa valmiuslakirikkomuksesta on annettu sakkovaatimus ja varmistavat, että niissä on tehty (tai tehdään) lainmukainen ratkaisu. OA on pyytänyt valtakunnansyyttäjää ilmoittamaan toimenpi-teistään asiassa. 

Muilta osin OA antaa ratkaisunsa poliisin menettelystä Uudenmaan rajavalvonnassa myöhemmin.

Päätös 2464/2020 on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla www.oikeusasiamies.fi


Kokoontumisrajoitusten valvontaan liittyy oikeudellisia ongelmia

OA Jääskeläinen on kiinnittänyt huomiota Poliisihallituksen antamaan ohjaavaan kirjeeseen, jossa on muun ohessa käsitelty laajasti poliisin toimintaa julkisten kokoontumisten rajoittamisessa. Hän on huhtikuussa ottanut Poliisihallituksen kirjeen ja poliisin toiminnan kokoontumisrajoitusten valvonnassa omana aloitteena tutkittavaksi.


Asiassa on kysymys siitä,

1) onko Poliisihallituksen ohjaavassa kirjeessä esitetty perusteettoman laajoja tulkintoja aluehallintovirastojen antamista kokoontumisrajoituksia koskevista päätöksistä,

2) ovatko ohjaavassa kirjeessä esitetyt näkemykset poliisilain soveltamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseen kestäviä, ja

3) onko kokoontumisrajoituksiin liittyvässä lainsäädännössä kehittämistarvetta poliisin näkökulmasta

OA on pyytänyt sisäministeriötä hankkimaan Poliisihallituksen selvityksen ja antamaan oman lausuntonsa. Hän on varannut myös oikeusministeriölle tilaisuuden antaa asiassa lausuntonsa.

Lisätietoja esittelijän muistiosta 2678/2020 

Lisätietoja molemmissa asioissa antaa esittelijäneuvos Juha Haapamäki, p. 09 432 3334