Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Lentoasemien turvatarkastuksissa on noudatettava tasapuolisuutta

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on kiinnittänyt Finavia Oyj:n ja sitä valvovan Liikenteen turvallisuusviraston huomiota yhdenvertaisuuden toteutumiseen lentoasemien turvatarkastuksissa. Turvatarkastukset ovat julkisia hallintotehtäviä, joiden nopeudessa ja palvelutasossa ei saa olla merkittäviä eroja eri matkustajaryhmien välillä.

Oikeusasiamiehelle tulleessa kantelussa oli arvosteltu Helsinki-Vantaan lentoaseman nopeutettuja turvatarkastuslinjoja mahdollisesti tasapuolisuusvaatimuksen vastaisina.

Kaksi "etuoikeuslinjaa"

Finavia Oyj on valtion omistama yritys, joka vastaa lentoasemien ylläpidosta ja turvallisuudesta sekä matkustajien turvatarkastuksista. Helsinki-Vantaan lentoaseman 18:sta turvatarkastuslinjasta kaksi on ns. Priority Lane -linjoja. Ne on tarkoitettu Finnairin ja Blue1-yhtiön tasojäsenille ja businessluokan matkustajille.

Oikeusasiamies arvioi turvatarkastusta julkisen hallintotehtävän hoitamisena, jolloin on noudatettava muun muassa hallintolakia ja hyvän hallinnon perusteita. Niihin sisältyy yleinen vaatimus kohdella asiakkaita tasapuolisesti.

Jääskeläinen pitää yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallisena sitä, että turvatarkastuksissa henkilöt jaetaan lentoyhtiön asiakkuuden tai lentolipun hinnan perusteella erilaisiin ryhmiin.

- Jos tietyt henkilöt saavat joko rahalla maksamalla tai etuasiakkuutensa perusteella parempaa julkista palvelua kuin muut, järjestelyä voidaan pitää hallinnon tasapuolisuusvaatimuksen vastaisena, toteaa Jääskeläinen.

Oikeusasiamiehen Finnavia Oyj:ltä saaman selvityksen mukaan nopeutetun linjan turvatarkastustoimenpiteet eivät eroa muista linjoista eikä linjojen jonotusajoissa ole tällä hetkellä merkittäviä eroja.

Näiden tietojen perusteella oikeusasiamies katsoo, että hänellä ei ole aihetta puuttua Finavian menettelyyn solmia erillissopimuksia lentoyhtiöiden kanssa niiden etumatkustajien turvatarkastuksista.

Siviili-ilmailulle tarkempi ohjeistus

Oikeusasiamiehen mukaan laillisuusvalvonnassa on tullut esille, että ilmailualalla ei aina olla tietoisia siitä, mitkä tehtävät ovat julkisia hallintotehtäviä. Tämä on ongelmallista sekä asiakkaiden että työtekijöiden oikeusturvan kannalta.

- Julkisen vallan käytöstä seuraa virkavastuu rikoslain 40 luvussa säädetyllä tavalla. Muunkin julkisen hallintotehtävän hoidossa on tärkeää, että sen hoitaja on tietoinen jo perustuslaissa turvatun hyvän hallinnon takeiden ulottumisesta hänen toimintaansa.

Tästä syystä oikeusasiamies pyysi liikenne- ja viestintäministeriöltä lausuntoa siitä, onko laissa säädetty riittävän täsmällisesti Finavia Oyj:n ja muiden vastaavien toimijoiden julkisista palvelutehtävistä.

Hän esittää harkittavaksi, miten alan lainsäädäntöä tulisi selkeyttää siten, että julkiset hallintotehtävät ilmenisivät laista mahdollisimman yksiselitteisesti. Asiaa koskeva ohjeistus olisi mahdollista laatia jo nykyisen lainsäädännön pohjalta.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätökset dnro1171/2/2010 ja dnro1634/2/2012 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä, puhelin (09) 4321.