Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Lasten oikeus varhaiskasvatukseen on turvattava yhdenvertaisesti

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle arvioitavaksi, tulisiko varhaiskasvatuslakia täsmentää. 

AOA otti omana aloitteenaan tutkittavaksi Suomesta suojelua hakevien, nyt erityisesti Venäjän hyökkäystä pakenevien lasten varhaiskasvatusoikeuden toteutumisen. AOA pyysi kiireellisesti opetus- ja kulttuuriministeriöltä lausuntoa siitä, miten ministeriön ohjeistus turvaa näiden lasten pääsyn varhaiskasvatukseen yhdenvertaisesti ja lapsen edun mukaisesti. AOA piti välttämättömänä, että lasten varhaiskasvatusoikeutta arvioidaan heidän yksilöllinen tilanteensa ja tarpeensa huomioiden.

Varhaiskasvatuslain mukaan kiireellisissä tapauksissa tai olosuhteiden muutoin niin vaatiessa kunnan on huolehdittava varhaiskasvatuksen järjestämisestä muullekin kunnassa oleskelevalle lapselle kuin kunnan asukkaalle. Opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksen mukaan tällaisena olosuhteena voidaan pitää tilapäistä suojelua tai kansainvälistä suojelua. Tämä on myös AOA:n näkemys. Ministeriö totesi myös selkeyttäneensä antamaansa ohjeistusta. 

AOA painotti, että lain edellytysten täyttyessä lapsella on subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen, eikä kunta voi käyttää harkintaa varhaiskasvatuksen järjestämisessä. Voimassa olevan lain perusteella suojelua hakevien tai sen piirissä olevien lasten varhaiskasvatuksen järjestämisvelvollisuus jää kuitenkin edelleen tulkinnanvaraiseksi ja tapauskohtaisen arvioinnin varaan. AOA katsoi, että varhaiskasvatuslain tulkintakäytäntö saattaa vaarantaa haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumisen. 

AOA Pasi Pölösen ratkaisu 1992/2022 on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivulla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi. 

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä, p. 09 432 3347.