Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Lapsen etu ei aina toteudu vankiloiden äiti-lapsiosastoilla

28.11.2008

Lapsen etu ei aina toteudu vankiloiden äiti-lapsiosastojen toiminnassa, toteaa eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio oikeusministeriölle ja Rikosseuraamusvirastolle osoittamissaan kannanotoissa. Myös lapsen sijoittamisessa vanhempansa mukana vankilaan on ongelmia.

Oikeusasiamies katsoo myös, että vankilat eivät tue riittävästi lapsen kanssa vankilassa olevien äitien vanhemmuutta ja näiden vankeuden täytäntöönpanon tavoitteita.  

Kannanotot perustuvat Paunion vuonna 2007 tekemiin tarkastuksiin Hämeenlinnan vankilan ja Vanajan vankilan äiti-lapsiosastoilla ja Rikosseuraamusvirastolta saatuihin selvityksiin.

Oikeusasiamies pyytää oikeusministeriötä ja Rikosseuraamusvirastoa ilmoittamaan 30.11.2009 mennessä, mihin toimenpiteisiin kannanotot ovat antaneet aihetta.

Useita ongelmakohtia

Tarkastuksilla tehtyjen havaintojen perusteella Paunio otti omana aloitteenaan tutkittavakseen selvitetäänkö lapsen edun toteutuminen lain mukaisesti, kun päätetään lapsen ottamisesta vankilaan.

Selvitysten perusteella Paunio näkee useita ongelmakohtia lapsen edun toteutumisessa silloin, kun lapsi on vanhempansa mukana vankilassa.

Osa vankilaan tulevista vanhemmista ei saa tietoa siitä, että laki antaa mahdollisuuden pyytää saada lapsi mukaan vankilaan. Tiedonsaannin epävarmuus ei voi olla hyväksyttävää. Viranomaisten on varmistettava, että kaikki vangit, joilla tämä mahdollisuus on, saavat siitä tiedon.  

Oikeusasiamies pitää ongelmallisena myös sitä, että lapsen etua arvioivien lastensuojeluviranomaisten lausunnot ovat olleet puutteellisia. Kunnissa ei tunneta riittävästi vankiloiden olosuhteita. Tämä on vaikeuttanut lapsen sijoittamista koskevaa päätöksentekoa.

Paunio katsoo, että lausuntojen asianmukaisuutta tulee seurata ja kehittää, jotta lapsen edun toteutuminen voidaan varmistaa. Hän toteaa, että hallintolain mukaan päätöksen tekijän tulee hankkia riittämättömään lausuntoon lisäselvityksiä, jotta asia voidaan ratkaista.

Oikeusasiamies näkee ongelmallisena myös sen, että lapsen edun mukainen sijoittaminen vankilaan vanhempansa kanssa saattaa pahimmillaan jopa estyä, koska äiti-lapsipaikkoja ei ole tarpeeksi.

Ei voida pitää hyväksyttävänä sitä, että lapselle parhaaksi katsottu ratkaisu ei toteudu sen vuoksi, että sopivia tiloja ei ole riittävästi. Perustuslaki velvoittaa julkisen vallan turvaamaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen. Voimavarojen vähäisyys ei vapauta julkista valtaa tästä velvoitteesta.

Äidin ongelmat heijastuvat lapseen

Tarkastuksilla tuli myös ilmi, että lapsensa kanssa vankilassa olevat äidit hoitivat lastaan lähes ympärivuorokautisesti ja heidän mahdollisuutensa osallistua vankilan vapaa-ajantoimintoihin olivat rajalliset. Erityisen ongelmallisina oikeusasiamies Paunio pitää puutteita päihdeongelmaisten äitien kuntoutuksessa.
 
Hän katsoo, että äidin elämänhallinnan ongelmat heijastuvat tämän kykyyn ja jaksamiseen lapsen kasvattajana. On siis kyse myös lapsen edun toteutumisesta. Jokaisen lapsen ja vangin tilanne tulee arvioida ja ottaa huomioon yksilöllisesti.

Paunio korostaa päätöksessään erityisesti päihdekuntoutuksen tärkeyttä, sillä pienten lasten äitien päihdeongelman hoitamisessa on kyse paitsi vangin kuntoutumisesta, myös koko perheen hyvinvoinnista.


Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion päätökset dnro 2758/2/07 ja dnro 2765/2/07 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Anu Rita, puh. (09) 432 3362.