Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Laitoksessa olevien osoitetietojen välittymisessä puutteita

Vanhainkotiin muuttaneen vero jäi maksamatta määräajassa

11.5.2007

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen pitää epäkohtana sitä, että vanhainkodissa tai muussa laitoksessa olevan henkilön osoitetiedot voidaan muuttaa väestörekisterissä laitoksen ilmoituksen perusteella ilman, että henkilö itse saa tietoa muutoksesta. Tämä voi johtaa siihen, että henkilön tietämättä hänen osoitteensa ei enää ole viranomaisten tai muidenkaan saatavilla rekisteristä.

Apulaisoikeusasiamiehen tutkittavana olleessa asiassa kantelijan vanhainkotiin muuttaneen äidin osoitetiedot olivat hävinneet veroviranomaisen rekisteristä. Äidin kotiosoitteeseen ei enää ollut toimitettu kiinteistöverolippua vuodelta 2004, minkä vuoksi vero oli jäänyt määräajassa maksamatta. Tämä johtui siitä, että Helsingin verotoimiston rekisterissä ei laitoksen tekemän ilmoituksen jälkeen enää ollut äidin osoitetta, vaan kantelijan äidin kohdalla rekisteriin oli kirjautunut merkintä "osoite tuntematon". Kantelijan äidille koitui ylimääräisiä menoja veron maksun myöhästymisestä.

Väestötietolain mukaan hoito-, huolto- ja rangaistuslaitosten on ilmoitettava henkilön kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan tarkistamista varten rekisteritoimistolle laitoksessa ilmoitushetkellä yli kolme kuukautta olleista henkilöistä.

Väestötietolain mukaan laitoksen maistraatille ilmoittamat tiedot voidaan luovuttaa ainoastaan asianomaisille viranomaisille.

Väestörekisterikeskus katsoo, että se voi luovuttaa tietoja hoito-, huolto- ja rangaistuslaitoksessa olevista vain niille viranomaisille, joilla virkatehtäviensä perusteella on tai voi olla tietoa henkilön laitoksessa olosta. Tällaisiksi se ei laske esimerkiksi veroviranomaisia. Tulkinta perustuu henkilöä koskevien arkaluonteisten tietojen suojaamiseen sekä yksityisyyden suojaan henkilön perusoikeutena. Apulaisoikeusasiamies pitää tätä tulkintaa sinänsä asianmukaisena.

Sen sijaan apulaisoikeusasiamies pitää tarpeellisena, että maistraatit ilmoittaisivat laitoksessa oleville henkilöille siitä, että laitos on tehnyt maistraatille väestötietolaissa tarkoitetun ilmoituksen ja sen johdosta tietoa henkilön osoitteesta ei enää luovuteta väestötietojärjestelmästä. Ilmoituksessa tulisi olla myös ohjaus siitä, miten hän voi ilmoittaa postiosoitteen maistraatille ja näin varmistaa oikeiden osoitetietojen välittymisen väestötietojärjestelmästä.

Apulaisoikeusasiamies esittää Väestörekisterikeskukselle, että se ohjeistaa maistraatteja tiedottamismenettelyssä. Lisäksi apulaisoikeusasiamies esittää sisäasiainministeriölle, että väestötietolain kokonaisuudistuksen yhteydessä kiinnitettäisiin huomiota apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä esitettyihin näkökohtiin laitosilmoitusten kirjaamisesta väestötietojärjestelmään ja tietojen luovuttamisesta.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä,
puh. (09) 432 3363.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläisen päätös dnro 419/4/05 kokonaisuudessaan.