Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kuntien päätöksenteossa oppilaan oikeusturvaa vaarantavia puutteita

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen totesi kahdessa kanteluratkaisussaan, että perusopetuslain mukaisia oppilaan avustajapalveluja koskeviin hakemuksiin tulee aina antaa muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös. 

AOA tutki kaksi kantelua (4230/2019, 2220/2020), joiden mukaan kaupungit eivät antaneet henkilökohtaisesti järjestettyjä avustajapalveluja koskeviin hakemuksiin lainkaan päätöstä. AOA piti menettelyä hallintolain ja perusopetuslain vastaisena sekä korosti kyseen olevan oppilaiden yhdenvertaisen opetukseen osallistumisen edellytysten arvioinnista ja turvaamisesta. 

Oikeusasiamiehen toiminnassa tulee vuosittain ilmi, että kuntien opetustoimen hallinnollisessa menettelyssä ja päätöksenteossa on oikeussuojaongelmia aiheuttavia puutteita. AOA piti siten perusteltuna lähettää ratkaisunsa opetus- ja kulttuuriministeriölle tiedoksi. AOA myös esitti ministeriön arvioitavaksi, tulisiko perusopetuslakia täsmentää niin, että siitä selkeästi ilmenisi kaikkien oppilaiden oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet sekä niihin liittyvä opetuksen järjestäjän päätöksentekovelvollisuus. 

Oikeusasiamiehen laillisuusvalvonnassa kiinnitetään vuonna 2020 erityistä huomiota viranomaisten riittävään resursointiin perusoikeuksien turvaamiseksi. AOA pyysi kaupunkeja ilmoittamaan, mihin toimenpiteisiin ne olivat päätösten johdosta ryhtyneet sekä millaisia resursseja todettujen päätöksenteon puutteiden korjaaminen edellyttää. 

Apulaisoikeusasiamies Pölösen ratkaisut 4230/2019 ja 2220/2020 on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi. 

Lisätietoja asiasta antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä, p. 09 432 3347.