Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kuntien olisi tullut noudattaa valtioneuvoston asetusta sikainfluenssarokotuksista

11.6.2020

Oikeusasiamiehelle tuli vuoden 2009 lopulla useita kanteluita A (H1N1) -rokotuksista.

Viidessä kantelussa arvosteltiin sitä, että valtioneuvoston asetus sikainfluenssarokotusten järjestämisestä ja eri väestöryhmien rokotusjärjestyksestä määräsi yli 65-vuotiaat riskiryhmään kuuluvat rokotettaviksi toiseksi viimeisenä väestöryhmänä. Kantelijat katsoivat valtioneuvoston päätöksen rikkoneen räikeällä tavalla iäkkäiden kansalaisten perusoikeuksia.

Muissa kanteluissa arvosteltiin perusteita, joiden nojalla Espoon kaupunki jätti osan hammaslääkäreistä rokottamatta, sekä sitä, että Lahden kaupunginorkesterin jäsenet rokotettiin ennen riskiryhmiä.

Lahden kaupunginorkesterin jäsenet rokotettiin asetuksen vastaisesti ennen riskiryhmiä

Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala menetteli vastoin valtioneuvoston asetusta, kun Lahden kaupunginorkesterin jäsenet rokotettiin sikainfluenssaa vastaan ennen riskiryhmiä.

Oikeusasiamies huomauttaa, että asetuksessa säädetty rokotusjärjestys oli kuntia ehdottomasti sitova eikä siitä saanut poiketa. Rokotusjärjestyksen tarkoituksena oli sosiaali- ja terveysministeriön mukaan se, että sikainfluenssan vaikeille tautimuodoille altteimmat väestöryhmät saadaan rokotettua ensimmäisinä. Rokotejärjestyksestä jouduttiin päättämään, koska rokotetta saatiin maahan erissä, ja päätös järjestyksestä tehtiin lääketieteellisen ja epidemiologisen tiedon perusteella.

Espoossa evättiin osalta hammaslääkäreitä rokotus virheellisin perustein

Espoon kaupunki menetteli lainvastaisesti, kun se eväsi osalta hammaslääkäreitä A (H1N1) -rokotuksen sillä perusteella, että he työskentelivät terveyskeskuksessa vuokrasuhteessa. Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen huomauttaa, että peruste ei ollut sopusoinnussa valtioneuvoston asetuksen kanssa.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan ensimmäisinä tuli rokottaa ne terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöt, joiden työ liittyi infektiopotilaiden tai infektioalttiiden potilaiden välittömään hoitoon. Jos hammaslääkäri hoiti tällaisia  potilaita, hänellä oli oikeus rokotukseen, olipa hän kaupungin palveluksessa tai työskenteli terveyskeskuksessa vuokralääkärinä.

Espoon kaupungin rokotuskäytäntö ei ollut sopusoinnussa valtioneuvoston asetuksen kanssa myöskään siinä, että kaupunki jätti rokottamatta yksityiset hammaslääkärit riippumatta siitä, millaisia potilaita he tosiasiassa hoitivat. Oikeusasiamies pitää tätä kaupungin ratkaisua kaavamaisena.

Oliko säästettävissä olevien elinvuosien määrä perusteena sille, että 65 vuotta täyttäneet sairaat jäivät rokotusjonon hännille?

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen pyysi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) lausuntoa perusteista, joiden nojalla 65 vuotta täyttäneet sairauden vuoksi riskiryhmään kuuluvat oli päätetty rokottaa toiseksi viimeisenä väestöryhmänä.

THL totesi lausunnossaan, että "[k]un rokotteita on vähän, ja jos tauti aiheuttaa kuolleisuutta niin nuorissa kuin vanhoissakin, on myös ratkaistava, pyritäänkö niillä estämään pelkästään kuolemia vai onko säästettyjen elinvuosien määrällä merkitystä. Ikääntyneen pitkäaikaissairaan kuoleman estäminen ei säästä elinvuosia yhtä paljon kuin kouluikäisen lapsen kuoleman ehkäiseminen".

Elinvuosien säästämistä ei mainita valtioneuvoston asetuksen esittelymuistiossa rokotusjärjestyksen perusteluna, huomauttaa oikeusasiamies.

Tältä osin oikeusasiamies pyytää sosiaali- ja terveysministeriöltä lausuntoa siitä, oliko valtioneuvostolla käytettävissään oikeat ja riittävät tiedot, kun se päätti yli 65-vuotiaiden riskiryhmään kuuluvien rokotusjärjestyksestä. Lisäksi hän pyytää ministeriötä ottamaan kantaa siihen, onko THL:n esittämää perustelua elinvuosien säästämisestä pidettävä hyväksyttävänä. Hän odottaa lausuntoa viimeistään 31.8.2010 mennessä.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisut dnro:t 4228/4/09, 4245/4/09 ja 4351/4/09

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. (09) 4321.