Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kunta peri lakiin perustumattomia omavastuuosuuksia

Entinen Hauhon kunta peri lakiin perustumattomia omavastuuosuuksia Hämeenlinnan Sibelius-opistossa opiskelevien hauholaisten lasten vanhemmilta, katsoo apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja tuoreessa kanteluratkaisussaan.

Apulaisoikeusasiamies esittää, että Hämeenlinnan kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin omavastuuosuuksien hyvittämiseksi oppilaiden vanhemmille.

Lain mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta, ja oppilailta voidaan periä opetuksesta kohtuullisia maksuja. Hauhon kunnassa ei ollut järjestetty taiteen perusopetusta musiikissa, vaan opetus oli ostettu Hämeenlinnan Sibelius-opistolta. Hauhon kunta oli perinyt omavastuuosuutena oppilaspaikan hankintakustannuksista 500 euroa oppilasta kohden lukuvuodessa. Ennen tätä vuonna 2006 tehtyä päätöstä omavastuuosuus oli ollut huomattavasti alhaisempi.

Vain koulutuksen järjestäjä voi periä oppilasmaksuja

Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan koulutuksen järjestäjällä, tässä tapauksessa Sibelius-opistolla, on oikeus periä lukukausimaksuja. Hauhon kunta oli sopinut opiston kanssa koulutuksen järjestämisestä aiheutuvien kustannusten jakamisesta. Sopimuksen perusteella Sibelius-opisto oli voinut määrätä Hauholta tulevien oppilaiden lukukausimaksut erisuuruisiksi muihin oppilaisiin verrattuna.

Koska Hauhon kuntaa ei voitu pitää laissa tarkoitettuna koulutuksen järjestäjänä, sillä ei ollut oikeutta periä oppilailta lukukausimaksuja. Lain tarkoituksena ei ollut, että samassa koulutuksessa olisi kaksi koulutuksen järjestäjää, jotka kummatkin voisivat periä oppilasmaksuja. Oppilaiden kannalta ei ollut merkitystä sillä, nimitettiinkö maksuja oppilasmaksuiksi vaiko omavastuuosuuksiksi.

Ministeriöt ja Hämeenlinnan kaupunki eri kannalla

Sekä opetus- ja kulttuuriministeriö että valtiovarainministeriö katsoivat, että Hauhon kunnan tapa periä omavastuuosuuksia ei ollut lain mukainen.
Hämeenlinnan kaupunki - johon Hauhon kunta on sittemmin yhdistynyt - puolestaan oli sitä mieltä, että kunnan ja vanhempien välille oli syntynyt yksityisoikeudellinen sopimus. Kaupungin mukaan tämä oli seurausta siitä, että oppilaiden vanhemmat olivat olleet tietoisia Hauhon kunnan käytännöstä ja maksaneet vaaditut maksut.

Apulaisoikeusasiamies esittää hyvitystä

Apulaisoikeusasiamies esittää Hämeenlinnan kaupungille, että se ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin lakiin perustumattomien omavastuuosuuksien hyvittämiseksi niitä maksaneille oppilaiden vanhemmille. Pajuoja pyytää kaupunkia ilmoittamaan vuoden 2011 tammikuun loppuun mennessä toimenpiteistä, joihin se asiassa ryhtyy.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös dnro 1713/4/09  kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja, puh. (09) 432 3364.