Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kunta loukkasi opettajan sananvapautta

- Oikeusasiamies esittää hyvitystä

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut kunnan yhteiskoulun rehtorille huomautuksen opettajan sananvapauden loukkaamisesta. Hän pyytää kuntaa arvioimaan, miten sananvapauden loukkaus voitaisiin oikaista ja hyvittää opettajalle.

Kunta oli antanut opettajalle syksyllä 2012 kirjallisen varoituksen tämän vanhempainillassa käyttämän puheenvuoron johdosta. Siinä opettaja oli ottanut puheeksi liikunnan valinnaistuntien määrän.

Oikeusasiamies katsoo, että varoituksen antaminen sananvapauden käytöstä oli Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain vastaista.

Hän toteaa lisäksi, että ennen varoituksen antamista kunnassa ei ollut riittävästi arvioitu virkamiehen sananvapauden suhdetta hänen lojaalisuusvelvollisuuteensa. Kirjallinen varoitus sananvapauden käytöstä ei myöskään ollut oikeasuhtaista ja välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa.

- Tässä yksittäistapauksessa on mielestäni jääty varsin etäälle oikeudenmukaisesta tasapainosta yhtäältä virkamiehen sananvapauden ja toisaalta kunnan omien intressien välillä, toteaa Jääskeläinen.

Kunnanhallituksen tulee ilmoittaa oikeusasiamiehelle syyskuun loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin hänen esityksensä on antanut aihetta.

Oikeusasiamies tutki asiaa opettajan tekemän kantelun johdosta.

Varoitukselle ei löytynyt perusteita

Opettaja oli ennalta valmistellussa puheenvuorossaan vanhempainillassa ilmoittanut olevansa lasten asialla ja tiedustellut, milloin oppilailla olisi mahdollisuus valita enemmän liikuntatunteja. 

Koulu katsoi muun muassa opettajan menetelleen vastoin voimassa ollutta opetussuunnitelmaa ja ajaneen omaa etuaan.  Tämän nähtiin heikentäneen koulun sisäistä ilmapiiriä ja keskinäistä luottamusta. 
Oikeusasiamies ei löytänyt asiassa perusteita puuttua opettajan sananvapauteen. Oikeusasiamiehen mukaan on luontevaa, että liikunnanopettaja ottaa esiin oman alansa kysymyksiä ilman, että se on oman edun tavoittelua.

- Kyse on mielestäni ollut ensisijassa lasten edun nimissä käytetystä, lasten hyvinvointiin liittyvästä puheenvuorosta, jolla on yleistä merkitystä ainakin paikallisesti.

Jääskeläinen arvioi päätöksessään laajasti virkamiehen sananvapauteen liittyviä periaatteellisia näkökohtia muun muassa perustuslain, ihmisoikeussopimuksen ja ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen valossa.
 
Varoitus voi hillitä sananvapauden käyttöä

Jääskeläinen viittaa myös aiempiin sananvapautta koskeneisiin päätöksiinsä, joissa hän on tuonut esiin, että kirjallinen varoitus on ankara työnjohdollinen seuraus perusoikeuden käytöstä, koska siihen liittyy irtisanomisuhka.
Ankaruutta korostaa myös se, että kunnallinen viranhaltija ei voi erikseen valittaa varoituksesta tuomioistuimeen.

- Varoitus voi siis hillitä sananvapauden käyttöä niin, että varoituksen saanut virkamies tai muut saman työnantajan palveluksessa olevat eivät uskalla käyttää sananvapauttaan.

Oikeusasiamies Jääskeläisen päätös dnro 285/4/14, lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja, puh. (09) 432 3364.