Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kunnan tupakointikieltojen tulee perustua lakiin

Julkinen valta voi puuttua yksilön vapauspiiriin vain lain nojalla

3.12.2004

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen on ottanut kantaa Paltamon kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen kieltää tupakointi terveyskeskuksen ulkoalueella sekä päätökseen kieltää terveyskeskuksessa ja sen lähialueella työssä olevien henkilöiden tupakointi työaikana. Lisäksi apulaisoikeusasiamies on arvioinut tupakoimattomuutta nimitysperusteena.

Tupakoinnin kieltäminen terveyskeskuksen ulkoalueella

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen toteaa, että tupakointi on sinänsä laillista toimintaa. Se kuuluu perustuslaissa turvatun yksilön tahdonvapauden ja itsemääräämisoikeuden piiriin. Julkisen vallan asettamien tupakointikieltojen tulee sen vuoksi perustua lakiin. Paltamon kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan tupakointikielto ei perustunut lakiin niiltä osin kuin se koski myös sellaisia terveyskeskusta ympäröiviä ulkoalueita, joilta tupakansavua ei apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan voi kulkeutua sisätiloihin tupakkalain, terveydensuojelulain tai työturvallisuuslain vastaisesti.

Henkilökunnan tupakointi ruoka- ja kahvitauoilla

Toiseksi apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen toteaa, että kunta voi työnantajana määrätä, miten, missä ja milloin työ tulee suorittaa. Sen sijaan työnantaja ei voi antaa työntekijöille määräyksiä, joilla ei ole merkitystä työn suorittamisen kannalta.

Paltamon kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta vetosi työajan tehokkaaseen käyttöön ja kielsi tupakoinnin työaikana kokonaan henkilöiltä, jotka ovat työssä terveyskeskuksessa ja sen lähialueella. Kielto koski myös työaikaan luettavia päivittäisiä lepoaikoja eli ruoka- ja kahvitaukoja, jotka ovat joka tapauksessa pois tehokkaasta työajasta.

Apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan tupakoinnin kieltäminen työaikaan luettavina lepoaikoina merkitsee sitä, että kuntatyönantaja on tosiasiassa päättänyt yksilön itsemääräämisoikeuteen ja tahdonvapauteen kuuluvasta käyttäytymisestä ilman lakiin nojautuvaa perustetta, eikä työajan tehokkaasta käytöstä. Ylimääräiset tupakkatauot muulloin kuin lepoaikoina työnantajalla on sen sijaan oikeus kieltää samoin kuin muutkin ylimääräiset tauot.

Tupakoimattomuus työhönottoperusteena

Paltamon kunnanhallitus on lisäksi katsonut, että tupakoimattomuutta voidaan käyttää yhtenä nimitysperusteena muiden perusteiden kanssa.

Apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan tupakointi tai tupakoimattomuus ovat sellaisia yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettuja henkilöön liittyviä syitä, jotka voidaan työhönottoperusteissa ja muissa yhdenvertaisuuslain soveltamistilanteissa ottaa huomioon vain siinä tapauksessa, että erilaisen kohtelun perusteena on laissa tarkoitettu työtehtävien laatuun ja niiden suorittamiseen liittyvä todellinen ja ratkaiseva vaatimus. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tupakoimattomuus ei voi yleisesti olla tällainen vaatimus terveyskeskuksenkaan työtehtävissä. Vastaavasti tupakointia ei myöskään voida yleisesti pitää sellaisena yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain mukaisena välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisena henkilötietona, jota työnantaja saa käsitellä ja josta työnantaja saa hankkia selvitystä.

Toimenpiteet

Apulaisoikeusasiamies on saattanut käsityksensä Paltamon kunnanhallituksen sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon. Hän on pyytänyt kunnanhallitusta ilmoittamaan helmikuun loppuun 2005 mennessä, mihin toimenpiteisiin päätöksessä esitetyt kannanotot ovat antaneet aihetta. 

Päätös on lähetetty myös Suomen Kuntaliitolle tiedoksi.

Apulaisoikeusasiamies korostaa, että hän ei päätöksessään ota kantaa tupakointikieltojen terveyspoliittiseen perusteltavuuteen. Asiassa on kysymys siitä, että julkinen valta voi puuttua perustuslaissa turvattuun yksilön vapauspiiriin vain lain nojalla.

Apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä käsitellyt kysymykset voivat tulla kuntalaissa säädettyjä muutoksenhakukeinoja käyttäen yksittäistapauksissa hallintotuomioistuinten ratkaistavaksi. Asian yleisen merkittävyyden takia julkisen vallan asettamista tupakointikielloista sekä tupakoitsijoiden kohtelusta työntekijöinä ja työnhakijoina olisi kuitenkin apulaisoikeusasiamiehen mielestä tärkeää säätää selvästi laissa. Tähän viitaten hän on lähettänyt jäljennökset päätöksestään asiassa lausunnot antaneille sosiaali- ja terveysministeriölle, työministeriölle ja sisäasiainministeriölle.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström, puh (09) 432 3355.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläisen päätös dnro 890/4/03 kokonaisuudessaan.