Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kunnallista pysäköinninvalvontaa voi hoitaa vain kunnan viranhaltija

12.3.2009

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen arvostelee Helsingin kaupungin kunnallisen pysäköinninvalvojan menettelyä, kun tämä oli määrännyt muita kuin kunnallisia valvonta-apulaisia suorittamaan pysäköinninvalvontaa. Helsingin Satamassa määräykset oli annettu liikennevalvojille, HUS:n alueilla turvallisuusvalvojille ja Koskelan sairaalan alueella yksityisen vartiointiyhtiön työntekijöille.

Apulaisoikeusasiamies korostaa, että valvonta-apulaisen tehtäviä voidaan määrätä vain pysäköinninvalvontaoikeuden saaneelle kunnan viranhaltijalle, joka kuuluu kunnalliseen valvontahenkilökuntaan. Tehtäviä ei voi antaa kunnallisen valvontahenkilöstön ulkopuoliselle taholle.

Lain mukaan kunnan tulee asettaa kunnallinen pysäköinninvalvoja ja tarpeellinen määrä pysäköinninvalvojan valvonta-apulaisia. Vain he voivat hoitaa kunnallista pysäköinninvalvontaa.

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että kunnallisen pysäköinninvalvojan valvonta-apulaisen tehtäviin sisältyy julkisen vallan käyttöä. Perustuslain mukaan tällainen tehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla. Pysäköintivirhemaksulaissa ei ole säännöstä, joka oikeuttaisi pysäköinninvalvontatehtävän antamisen kunnallisen valvontahenkilöstön ulkopuoliselle taholle.

Kuntalain mukaan tehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Siksi pysäköinninvalvontaa hoitaville on perustettava virat, jotta he ovat virkasuhteessa kuntaan.

Helsingin kaupungin kunnallisen pysäköinninvalvojan menettelyn lainvastaisuus oli tullut todetuksi Helsingin hallinto-oikeuden päätöksillä vuoden 2007 syksyllä. Apulaisoikeusasiamies otti omana aloitteena tutkittavakseen pysäköinninvalvojan menettelyn ja mihin toimenpiteisiin pysäköinninvalvoja oli hallinto-oikeuden päätösten johdosta ryhtynyt. Apulaisoikeusasiamiehen saaman selvityksen mukaan pysäköinninvalvoja oli hallinto-oikeuden päätösten johdosta luopunut pysäköinninvalvontatehtävien määräämisestä kunnallisen valvontahenkilökunnan ulkopuolelle.

Apulaisoikeusasiamies kiinnitti Helsingin kaupungin kunnallisen pysäköinninvalvojan huomiota vastaisen varalle esittämiinsä käsityksiin valvonta-apulaisen tehtävien antamisesta vain kunnan viranhaltijalle. Apulaisoikeusasiamies saattoi käsityksensä myös Helsingin poliisilaitoksen ja sisäasiainministeriön tietoon. Hän pyysi sisäasiainministeriötä huolehtimaan siitä, että vastaavia lainvastaisia pysäköinninvalvontatehtävien määräyksiä ei ole muuallakaan Suomessa. Lisäksi hän lähetti päätöksensä Helsingin kaupunginhallitukselle ja Suomen Kuntaliitolle tiedoksi.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan kysymys siitä, olisiko tarpeen ja voitaisiinko pysäköintivirhemaksusta annetussa laissa säätää kunnallisen pysäköinninvalvontatehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle, kuuluu yhteiskuntapoliittisen päätöksenteon piiriin. Hän ei siksi laillisuusvalvojana katso aiheelliseksi tehdä tästä esitystä. Hän lähetti kuitenkin ratkaisunsa tiedoksi oikeusministeriölle.

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 3082/2/07.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström, puh. (09) 432 3355.