Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kommunen bör ordna grundläggande utbildning för alla barn som är bosatta i den

För alla barn i skolåldern har inte ordnats grundläggande utbildning, med motiveringen att de inte har hemkommun i Finland. Detta strider mot grundlagen och mot konventionen om barnets rättigheter, anser biträdande JO Maija Sakslin.

Då detta senaste vår kom till Sakslins kännedom bad hon undervisnings- och kulturministeriet redogöra för vilka åtgärder ministeriet ämnar vidta för att trygga rätten till utbildning för alla barn som vistas i Finland.

Det är inte bara s.k. papperslösa barn som saknar hemkommun utan också barn till personer som kommit till Finland för att arbeta eller studera och barn till asylsökande.

Enligt lagen har ett barn rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning trots att barnet inte är permanent bosatt i en kommun eller bor i en kommun som inte är barnets hemkommun.

Inget behov att ändra lagen

Ministeriet anser i sin utredning att orsaken till problemen är felaktig lagtolkning samt den omständigheten att frågan om boendet har avgjorts med stöd av kommunallagen. Enligt ministeriets åsikt behöver lagen inte ändras.

Undervisnings- och kulturministeriet meddelar biträdande JO att det beslutat ge kommunerna och regionförvaltningsverken ytterligare anvisningar om hur de ska tolka lagen. Dessutom meddelar ministeriet att det i början av 2014 ordnar en utbildningsrunda på olika håll i landet.

Alla har rätt till utbildning

Enligt grundlagen har kommunerna omfattande skyldighet att ordna grundläggande utbildning. Lagen om grundläggande utbildning förutsätter inte att ett barn ska vara permanent bosatt i en kommun eller att kommunen ska vara barnets hemkommun i den bemärkelse som avses i lagen om hemkommun.

Sakslin understryker att enligt grundlagen har alla rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning. Dessutom påpekar hon att de förpliktelser som följer av FN:s konvention om barnets rättigheter är bindande för Finland.

Sakslin behandlade frågan om skyldighet att ordna grundläggande utbildning senast för ett år sedan, då hon bad ministeriet utreda ordnandet av grundläggande utbildning för ensamkommande barn. Ministeriet ansåg då att den nuvarande lagstiftningen räcker för att trygga rätten till avgiftsfri utbildning för barn som ansöker om internationellt skydd.


Närmare information ger ombudsmannasekreterare Piatta Skottman-Kivelä, tel. (09) 432 3347.