Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kolme sotaveteraania sai viimein rintamasotilastunnuksen

Apulaisoikeusasiamies Lindstedt: Käytäntö tunnusten myöntämisessä on ollut epäyhtenäinen

27.4.2009

Kolme sotaveteraania on saanut rintamasotilastunnuksen sen jälkeen, kun he kantelivat oikeusasiamiehelle saamistaan kielteisistä päätöksistä.

Kun he olivat aikoinaan esittäneet anomuksensa, näyttöä tunnukseen oikeuttavasta palveluksesta ei katsottu olleen. Myöhemmin oli kuitenkin käynyt ilmi, että kukin heistä oli palvellut sodan aikana rintamasotilastunnuksen saamiseen oikeuttavassa palveluspaikassa. Apulais-oikeusasiamies Jukka Lindstedtin aloitteesta veteraanit saivat lopulta tunnuksensa.

Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimisto oikaisi Oulun sotilaspiirin kielteisen päätöksen lokakuussa 2008

Yksi kantelijoista oli pyytänyt vuonna 1981 Oulun sotilaspiirin esikunnassa sotilaspassiinsa merkintää rintamasotilastunnukseen oikeuttavasta palveluksesta. Kantelijalle oli ilmoitettu, että asiakirjoista ei löytynyt mainintaa tällaisesta palveluksesta.

Myöhemmin kävi ilmi, että hän olikin palvellut rintamasotilastunnuksen saamiseen oikeuttavassa palveluspaikassa. Vaikka kantelija ei ollut tehnyt kirjallista hakemusta määräaikaan mennessä, hänen asiansa oli kuitenkin ollut käsiteltävänä sotilaspiirissä.

Apulaisoikeusasiamies Lindstedt piti kohtuuttomana, että kantelija olisi menettänyt lopullisesti oikeutensa tunnukseen sotilaspiirin laiminlyönnin vuoksi. Myös puolustusministeriö ja Oulun sotilasläänin esikunta olivat sitä mieltä, että asia pitäisi voida käsitellä uudelleen. Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimisto oikaisi 24.10.2008 lopulla sotilaspiirin aiemman ratkaisun ja myönsi kantelijalle tunnuksen.

Helsingin Aluetoimisto myönsi tunnukset kahdelle veteraanille maaliskuussa 2009

Kahden muun kantelijan hakemukset rintamasotilastunnuksen saamiseksi oli hylätty Helsingin sotilasläänin esikunnassa, ja myös puolustusministeriö oli hylännyt heidän valituksensa. Kantelijoiden tiedossa oli, että Kymen sotilasläänin esikunta oli kuitenkin myöntänyt tunnuksen saman alueen ilmasuojelukomppanioissa palvelleille henkilöille.

Asiakirjoista ei löytynyt merkintää kantelijoiden tunnukseen oikeuttavasta palveluksesta, mutta komppanian asiakirjat olivatkin kadonneet lähes kokonaan. Kantelijoiden palveluksesta tunnukseen oikeuttavassa komppaniassa oli näin ollen vain palvelustoverien todistukset.

Kantelijoiden esittämien selvitysten perusteella apulaisoikeusasiamies piti luotettavasti selvitettynä, että kantelijat olivat osallistuneet rintamasotilastunnukseen oikeuttavaan palvelukseen. Korkein hallinto-oikeus purki puolustusministeriön pyynnöstä aiemmat kielteiset päätökset, minkä jälkeen Helsingin Aluetoimisto myönsi 10.3.2009 kantelijoille rintamasotilastunnukset.

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin päätökset dnrot 2825/4/06 sekä 499/4/06 ja 500/4/06.

Lisätietoja antaa apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt, puh. (09) 432 3333.