Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kirkko ei voi vaatia kirkon jäsenyyttä it-asiantuntijalta

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on kehottanut Ylivieskan seurakuntaa kiinnittämään huomiota kirkkolakiin ja perusoikeuksiin laatiessaan työpaikkailmoituksia.

Keski-Pohjanmaan seurakuntien IT-aluekeskukseen oli etsitty joulukuussa 2009 työsuhteiseen toimeen it-asiantuntijaa. Hakuilmoituksessa oli vaadittu, että valitun tulee olla ev.lut. seurakunnan jäsen. Asiantuntijan tehtäviin kuului vastata mm. palvelimien ylläpidosta, tietojärjestelmien suunnittelusta, laiteasennuksista, teknisestä tuesta ja tietoturvan kehittämisestä. IT-keskuksen hallinnollisena isäntäseurakuntana toimii Ylivieskan seurakunta.

Kirkkolain mukaan kirkon tai seurakunnan virassa voi olla vain evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Työsopimussuhteessa jäsenyyttä edellytetään työssä, johon liittyy kirkollisia toimituksia, diakoniaa tai opetusta.

Kaksi aiempaa kantaa

Oikeusasiamies on ottanut kaksi kertaa aiemmin kantaa kanteluihin työpaikkailmoituksiin, joissa mikrotukihenkilöltä on vaadittu kirkon jäsenyyttä.

Vuonna 1999 todettiin, että työsuhteista työntekijää koskevaa kirkon jäsenyysvaatimusta tulee tarkastella tapauskohtaisesti. Tällöin tulee arvioida myös sitä, missä määrin työntekijä vastaa toimintojen sisällöstä. Lisäksi tarkastelu tulee tehdä etukäteen niin, että se voidaan ottaa huomioon työpaikkailmoituksessa.

Vuonna 2008 Kirkkohallitus totesi, että työtehtävät eivät vaatineet kirkon jäsenyyttä, vaan hakuilmoituksessa oli virhe ja se korjattiin. Apulaisoikeusasiamies kehotti huolellisuuteen.

Jäsenyysvaatimus ei ole perusteltu

Apulaisoikeusasiamiehen saamissa vastauksissa sekä Keski-Pohjanmaan IT-aluekeskus että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli pitivät kirkon jäsenyysvatimusta perusteltuna.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja toteaa kuitenkin päätöksessään työpaikkailmoituksen viittaavan siihen, että kyse on teknisestä työstä ilman liittymää kirkkolain mukaisiin hengellisiin toimintoihin. Vaatimus kirkon jäsenyydestä ei siten toteuta kirkkolain perus- ja ihmisoikeusoikeusmyönteistä tulkintatapaa.

Pajuoja katsoo myös, että Ylivieskan seurakunnan selvityksistä ei ilmene, että hakumenettelyä olisi etukäteen arvioitu apulaisoikeusasiamiesten aikaisempien päätösten mukaisesti.

Samassa yhteydessä Pajuoja on ottanut kantaa kuuteen eri kanteluun, joissa on arvosteltu seurakuntien työpaikkailmoituksia. Niissä seurakunnat ovat edellyttäneet, että valittu henkilö on evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Kantelijat ovat pitäneet vaatimusta laittomana ja syrjivänä.

Valtionkirkoissa erilaiset lait

Suomen kahta valtionkirkkoa koskevat lait eroavat toisistaan lähtökohdiltaan. Ortodoksisessa kirkossa tehtävän luonne määrää, tuleeko sitä hoitavan olla kirkon jäsen. Virkasuhteet lakkautettiin ortodoksisessa kirkossa vuonna 2006.

Sen sijaan evankelisluterilaisessa kirkossa virkaan valittavan tulee lain mukaan olla kirkon jäsen. Työsuhteessa tehtävän laatu ratkaisee, vaaditaanko kirkon jäsenyyttä vai ei.
 
Lisätietoja antaa esittelijä Piatta Skottman-Kivelä, puh. (09) 432 3347.