Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kela ja eläkelaitokset laiminlyövät tietoisesti määräaikoja

Valitusten siirto muutoksenhakuelimiin kestää pidempään kuin laki sallii

9.5.2008

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on kiinnittänyt toistuvasti huomiota siihen, että valitusten siirtäminen muutoksenhakuelimiin kestää Kansaneläkelaitoksessa ja työeläkelaitoksissa usein pidempään kuin laissa säädetyt määräajat sallivat.

Oikeusasiamiehen mukaan valitusten siirtämistä koskeva lainsäädäntö on kuitenkin selkeä, ja määräajat ovat ehdottomia eivätkä suositusluonteisia. Tarkoitus on turvata muutoksenhakijoiden oikeus valituksen viivytyksettömään käsittelyyn.

Oikeusasiamies huomauttaa, että Kelan ja työeläkelaitosten tulee kaikissa tilanteissa noudattaa valituksen siirrolle säädettyjä määräaikoja. Varmistaakseen sen, että määräaikojen ylityksiä ei pääse tapahtumaan, niiden tulee kehittää tietojärjestelmiään ja valitusten käsittelyprosessejaan. Määräaikojen noudattamista on myös ohjattava, seurattava ja valvottava.

Laissa säädetyt määräajat

Jos Kansaneläkelaitos tai työeläkelaitokset eivät hyväksy valitusta kokonaisuudessaan, niiden on lain mukaan toimitettava valitus muutoksenhakuelimen käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä. Määräajasta voi poiketa, jos valituksen käsittelyyn tarvitaan lisäselvityksiä. Lisäselvityksen hankkimisesta on ilmoitettava muutoksenhakijalle. Valitus on kuitenkin aina toimitettava muutoksenhakuelimelle viimeistään 60 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä.

Ongelmat määräaikojen noudattamisessa olleet esillä kanteluissa pitkään

Laiminlyöntejä säädettyjen määräaikojen noudattamisessa on tullut viime vuosina usein esille kanteluissa oikeusasiamiehelle. Oikeusasiamies kiinnitti jo vuonna 2005 sosiaali- ja terveysministeriön huomiota siihen, että ehdottoman 60 päivän määräajan ylityksiä näytti tapahtuvan usein. Ministeriö piti kuitenkin ylityksiä yksittäistapauksina ja kertoi korostaneensa laitoksille määräaikojen noudattamista. Lisäksi ministeriö kertoi laitosten kehittäneen tietojärjestelmiä määräaikojen seurannan helpottamiseksi.

Määräaikojen ylitykset ovat kuitenkin jatkuneet. Myöskään suhtautuminen niihin ei oikeusasiamiehen havaintojen mukaan ole muuttunut. Esimerkiksi velvollisuutta ilmoittaa muutoksenhakijalle lisäselvityksen hankkimisesta laiminlyödään. Määräaikojen ylityksissä on myös vedottu lomiin ja ruuhkahuippuihin. Lisäksi viitteitä on myös 60 päivän määräajan ylityksistä. Tämän vuoksi oikeusasiamies otti asian vuonna 2007 uudelleen tutkittavakseen.

Määräaikojen ylitykset olleet tietoisia

Oikeusasiamiehen tutkinnassa kävi ilmi, että Kela ja työeläkelaitokset ovat joissain tapauksissa tietoisesti jättäneet noudattamatta määräaikoja. Määräaikojen ylityksiä ne ovat perustelleet valitusten käsittelyn joustavuudella ja tarkoituksenmukaisuusnäkökohdilla. Laitosten mukaan joskus määräajan ylityksen taustalla on muutoksenhakijan oma pyyntö siirtää valituksen käsittelyä odotettavissa olevan lisäselvityksen vuoksi.   

Oikeusasiamies tähdentää, että nykyinen lainsäädäntö ei hyväksy ehdottoman määräajan ylittämistä missään olosuhteissa. Esimerkiksi työn ruuhkautuminen tai työntekijöiden poissaolot eivät oikeuta laiminlyömään säädettyjä määräaikoja, ei myöskään muutoksenhakijan pyyntö.

Oikeusasiamiehen ratkaisu: Tietojärjestelmiä ja valitusten käsittelyprosesseja on kehitettävä

Oikeusasiamies ei näe ratkaisuna nykyisiin ongelmiin sitä, että lainsäädäntöä muutettaisiin niin, että määräaikoihin tulisi joustoa tai lievennyksiä. Tämä johtaisin nykyisen selkeän lainsäädännön monimutkaistumiseen ja tulkintaongelmiin. Se myös heikentäisi muutoksenhakijan oikeusturvaa.

Oikeusasiamies pitää tärkeänä, että muutoksenhakijat voivat luottaa siihen, että Kela ja työeläkelaitokset noudattavat laissa säädettyjä määräaikoja. Hän muistuttaa, että muutoksenhakijoidenkin on noudatettava tiukasti muutoksenhaulle asetettuja määräaikoja.

Varmistaakseen, että valitusten siirrolle säädettyjen määräaikojen ylityksiä ei pääse tapahtumaan, Kelan ja työeläkelaitosten tulee kehittää tietojärjestelmiään ja valitusten käsittelyprosessejaan. Oikeusasiamies on pyytänyt Kelaa sekä sosiaali- ja terveysministeriötä ilmoittamaan tammikuun 2009 loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin ne ovat ryhtyneet määräaikojen noudattamisen ja sen seurannan tehostamiseksi.


Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion päätökset dnrot 488/2/07 ja 489/2/07 .

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Juha Niemelä,
puh. (09) 432 3356.