Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Keikkalääkäreiden oikeudellinen asema on epäselvä

STM:n olisi tullut ryhtyä aktiivisemmin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi

5.3.2010

Kun keikkalääkärit suorittavat esimerkiksi terveyskeskuksissa tehtäviä, jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä, tilanne on lainvastainen, huomauttaa apulaisoikeusasiamiehen sijaisena toimiva entinen oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio. Henkilön, joka käyttää julkista valtaa, tulee kuntalain mukaan olla virkasuhteessa kuntaan. Yksityisten lääkärityövoimaa välittävien yritysten palveluksessa olevat keikkalääkärit eivät sitä ole.

Paunio on selvittänyt keikkalääkäreiden oikeudellista asemaa ja heidän tehtäviään kunnallisessa terveydenhuollossa. Selvityksestä on käynyt ilmi, että keikkalääkärit suorittavat muun ohella myös sellaisia tehtäviä, jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä. Tällaisia ovat tehtävät, joissa he puuttuvat perusoikeuksiin, esimerkiksi kun he päättävät potilaan eristämisestä tartuntatautilain mukaan tai lähettävät potilaan tarkkailuun mielenterveyslain perusteella.

Lainsäädäntöä on täsmennettävä

Paunio korostaa, että jos julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä annetaan kunnallisessa terveydenhuollossa keikkalääkäreille, heidät tulee valtuuttaa näiden tehtävien hoitoon lain nimenomaisin säännöksin. Tämä edellyttää myös kuntalain muuttamista ja virkavastuun ulottamista tehtävissään julkista valtaa käyttäviin keikkalääkäreihin.

Lisäksi hänen mielestään laissa tulee säätää siitä, mitkä lääkärin tehtävät kunnallisessa terveydenhuollossa sisältävät julkisen vallan tai merkittävää julkisen vallan käyttöä.

Samassa yhteydessä voi olla perusteltua arvioida, minkälainen vastuu kunnallisessa terveydenhuollossa toimivilla keikkalääkäreillä tulisi olla sellaisten tehtävien hoitamisessa, joissa ei käytetä julkista valtaa.

Terveydenhuollon yleinen valvonta ja ohjaus kuuluu STM:lle

Tämä tehtävä olisi Paunion mukaan edellyttänyt, että sosiaali- ja terveysministeriö olisi aktiivisemmin ja jo aikaisemmin ryhtynyt toimiin lainvastaisen tilanteen korjaamiseksi.

Oikeusasiamies oli jo vuonna 2007 pyytänyt ministeriötä ottamaan kantaa ongelmiin käytettäessä keikkalääkäreitä terveyskeskuksissa. Myös Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja lääninhallitukset tekivät vuonna 2008 STM:lle esityksen, että se ottaisi kantaa vuokralääkäreiden käyttöä koskeviin ongelmiin. Tämä esitys ei johtanut toimenpiteisiin ministeriössä.

Oikeusasiamies ei laillisuusvalvojana ota kantaa siihen, millä tavoin terveydenhuollon palveluita järjestetään.

Paunio pyytää nyt sosiaali- ja terveysministeriötä ilmoittamaan syyskuun 2010 loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin hänen ratkaisunsa on antanut aihetta.

Päätös dnro 711/2/09 on kokonaisuudessaan

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh (09) 432 3377.