Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Käräjäoikeudet ovat löytäneet lainvastaisuutta kuudessa kotietsinnässä

Apulaisoikeusasiamies seuraa pakkokeinolain soveltamista
 
Käräjäoikeuksien käsiteltäväksi on elokuun alusta lähtien tullut kaikkiaan 15 kotietsintätapausta, joista kuudessa on menetelty vastoin lakia, toteaa apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja.

Pajuoja on seurannut omasta aloitteestaan viime elokuun alussa voimaan tulleen pakkokeinolain muutoksen soveltamiskäytäntöä. Muutoksen myötä kotietsinnän laillisuuden on voinut saattaa käräjäoikeuden arvioitavaksi.

Käräjäoikeuksien toistaiseksi käsittelemissä tapauksissa oli ollut puutteita asunnon haltijan läsnäolo-oikeuden tai todistajan kutsumisoikeuden toteuttamisessa.

- Nämä ovat olleet yleisimmät arvostelun aiheet kotietsintää koskeneissa kantelupäätöksissäkin, toteaa Pajuoja.

Kotietsinnän voi viedä käräjäoikeuteen

Lakimuutos antoi sille, jonka luona kotietsintä on tehty, oikeuden vaatia käräjäoikeutta tutkimaan, oliko kotietsinnälle edellytyksiä ja meneteltiinkö siinä lainmukaisesti. Vaatimus on saatettava tuomioistuimen käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa siitä, kun kotietsinnästä on saatu tieto.

Lainmuutoksen jälkeen oikeusasiamies ei ole tutkinut kotietsinnästä tehtyjä kanteluja, jos kantelijalla on ollut mahdollisuus saattaa asia tuomioistuimen arvioitavaksi.
 
Valitusmahdollisuudesta tulee tiedottaa

- Viranomaisten tulee aktiivisesti huolehtia siitä, että pakkokeinojen kohteiksi joutuvien oikeusturva toteutuu myös käytännössä, katsoi apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja päätöksessään syyskuussa 2011 (dnro 3229/2011).

Pajuojan mukaan esitutkintaviranomaisten tulisi oma-aloitteisesti ilmoittaa mahdollisuudesta saattaa kotietsinnän laillisuus käräjäoikeuden arvioitavaksi. Ensi vaiheessa ilmoitusvelvollisuuden käyttöönotto voitaisiin toteuttaa viranomaisten sisäisellä ohjeistuksella. Jatkossa asiasta tulisi kuitenkin säätää lailla.

Pajuoja pyysi muun muassa oikeusministeriötä ja Poliisihallitusta ilmoittamaan toimenpiteistään asiassa.

Oikeusministeriö totesi, että kotietsintää koskevia säännöksiä on syytä täydentää säännöksellä ilmoitusvelvollisuudesta samassa yhteydessä, kun uutta pakkokeinolakia muutoinkin tarkennetaan ennen sen voimaantuloa vuonna 2014.

Poliisihallitus, Tulli, Rajavartiolaitoksen esikunta ja Pääesikunta puolestaan ilmoittivat antaneensa apulaisoikeusasiamiehen päätöksen johdosta ohjeistuksen siitä, että mahdollisuudesta saattaa kotietsintä ja takavarikko tuomioistuimen tutkittavaksi tulee ilmoittaa kirjallisesti.

Oikeuskäytäntöä seurataan jatkossakin

Apulaisoikeusasiamies kiinnittää jatkossakin huomiota kotietsintöihin muun muassa käräjäoikeuksiin tehdyillä tarkastuksilla.

Uuden lainsäädännön soveltamisesta keskusteltiin muun muassa Helsingin käräjäoikeuden tarkastuksella maaliskuun alussa. Helsingissä tapauksia on ollut vasta muutama. Käräjätuomarit ovat sopineet keskenään menettelytavoista vaatimusten käsittelyssä, koska laissa on säädetty siitä niukasti.

Lisätiedot: esittelijäneuvos Juha Haapamäki, puhelin (09) 432 3334.