Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Kalastuksenvalvojia koskeva lainsäädäntö perustuslain kannalta puutteellinen

19.6.2006

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo, että kalastuksenvalvojia koskevaa lainsäädäntöä on tarpeen täydentää vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Nykyisessä kalastuslaissa ei ole säännöksiä kalastuksenvalvojan kelpoisuudesta ja pätevyydestä eikä toiminnan valvonnasta. Kalastuksenvalvojien ohjeistuksesta ja koulutuksesta on pitkälti huolehtinut yksityinen kalatalouden järjestö.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen esittää myös harkittavaksi, tulisiko kalastuksenvalvontaa koskevia säännöksiä tarkistaa siten, että kalastusviranomaisilla ja kalastuksenvalvojilla olisi rajatusti mahdollisuus jättää ilmoittamatta havaitsemansa rikkomus poliisille ja antaa rikkomuksen johdosta huomautus.  

Kalastuksenvalvoja käyttää julkista valtaa

Kalastuksenvalvoja on yksityinen henkilö, joka saa kalastuslain mukaiset oikeudet vannomalla kalastuksenvalvojan valan. Kalastuksenvalvoja hoitaa julkista hallintotehtävää, johon sisältyy myös julkisen vallan käyttöä. Julkisen vallan käyttöä on esimerkiksi kalastuksenvalvojan tekemä luvattomalla kalastuksella saadun saaliin ja siinä käytettyjen välineiden ottaminen talteen taikka kielletyn kalanpyydyksen poistaminen ja hävittäminen.

Suomen perustuslain mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten turvaamisesta voidaan huolehtia muun muassa siten, että laissa määritellään julkista hallintotehtävää hoitavan pätevyysvaatimukset sekä säädetään toiminnan valvonnasta. 

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen on saattanut päätöksensä maa- ja metsätalousministeriön tietoon. Hän on pyytänyt ministeriötä ilmoittamaan vuoden 2006 loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin päätös on antanut aihetta.    

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mirja Tamminen, puh. (09) 432 3373.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläisen päätös dnro 785/4/04  kokonaisuudessaan.