Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Julkisten tilojen radonmittauksissa parannettavaa

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin (AOA) toteaa, että työpaikkojen ja julkisten tilojen radonmittaukset näyttävät jääneen tekemättä suuressa osassa mittausvelvoitteen alaisista työpaikoista ja julkisista tiloista. Tilanne on säteilylainsäädännön noudattamisen ja sen tarkoituksen toteutumisen kannalta varsin epätyydyttävä. Radonmittausvelvoitteen puutteellinen noudattaminen näyttää jatkuneen pitkään. 

AOA Sakslin toteaa, että Säteilyturvakeskuksen (STUK) olisi valvovana viranomaisena syytä ryhtyä toimenpiteisiin valvontatoiminnan tehostamiseksi. Valvonnan pitäisi nykyiseen verrattuna olla vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa, kun otetaan huomioon mahdollisista sisäilman korkeista radonpitoisuuksista pitkäaikaisena altistuksena aiheutuva terveysriski.

Myös tiedottamista olisi perusteltua kehittää siten, että työnantajat mahdollisimman kattavasti tietäisivät mittausvelvoitteestaan. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan STUK:in tulisi myös  vaikuttaa siihen, että valvonnassa voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti tehdä yhteistyötä työsuojeluviranomaisten ja terveydensuojeluviranomaisten kanssa.

AOA Maija Sakslinin päätös EOAK/66/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Jouni Toivola p. 09 432 3344.