Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Jälleen lainvastaisen pitkä odotus HUS:n syömishäiriöyksikköön

Nuorten pääsy psykiatriseen hoitoon vaihtelee eri puolilla Suomea

9.6.2009

HUS on toiminut lainvastaisesti ja laiminlyönyt lakisääteisen velvollisuutensa, kun syömishäiriöstä kärsivä potilas joutui odottamaan hoitoon pääsyä yli aikuisten hoitotakuun salliman kuuden kuukauden ajan, toteaa oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio. Oikeusasiamiehen tutkittavana on ollut kantelu, jossa 20-vuotias nuori joutui odottamaan pääsyä HUS:n syömishäiriöyksikköön seitsemän kuukautta.

Oikeusasiamies on jo syksyllä 2007 ottanut erään toisen kantelun johdosta kantaa liian pitkään jonotusaikaan HUS:n syömishäiriöyksikköön ja antanut HUS:lle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä. Hän korosti silloin, että hoitotakuun tulee toteutua myös psykiatrian erikoisalalla, ja edellytti, että HUS ryhtyy toimenpiteisiin lainvastaisen tilanteen korjaamiseksi.

Oikeusasiamies Paunio painottaa lisäksi, että säännöksiä nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuudesta on välttämätöntä täsmentää kiireellisesti, jotta nuoret eri puolella Suomea pääsevät psykiatriseen hoitoon yhdenmukaisin perustein. Tällä hetkellä nuoret ovat eriarvoisessa asemassa eri puolilla Suomea, sillä nuoruuden ikäraja on erilainen eri sairaanhoitopiireissä. Pahimmillaan vasta aikuistumassa olevat 18 - 22-vuotiaat nuoret luetaan aikuispsykiatrian piiriin, jolloin hoitoon on päästävä hoitotakuun mukaan kuudessa kuukaudessa. Sairaanhoitopiirien ylilääkärit suosittavat, että alle 23-vuotiaiden tulisi päästä psykiatriseen erikoissairaanhoitoon kolmen kuukauden kuluessa riippumatta asuinpaikastaan.

Oikeusasiamies Paunio on ilmoittanut sosiaali- ja terveysministeriölle käsityksensä nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuutta täsmentävien säännösten tarpeellisuudesta.

Oikeusasiamiehen päätös dnro 4008/4/07

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. (09) 432 3377