Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Jälkitarkastukset kuuluvat julkiseen terveydenhuoltoon

Potilas ohjattiin lainvastaisesti yksityislääkärille omalla kustannuksellaan
 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HYKS Silmätautien klinikka ja HYKS Jorvin sairaala ohjasivat potilaan leikkausten jälkitarkastuksiin yksityissektorille tämän omalla kustannuksella. Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo menettelyn olleen lainvastainen ja esittää hyvitystä potilaalle.

Potilaan oikeus perustuslaissa turvattuihin riittäviin terveyspalveluihin ja potilaslaissa tarkoitettuun hyvään hoitoon ei toteutunut, katsoo Jääskeläinen.

Oikeusasiamiehen mukaan HYKS Silmätautien klinikan ja HYKS Jorvin sairaalan olisi tullut järjestää tarpeelliset jälkitarkastukset joko itse tai käyttämällä laissa säädettyjä muita tapoja, esimerkiksi ostamalla jälkitarkastukset yksityiseltä palvelujen tuottajalta.

Lääketieteellisesti perustellun toimenpiteen jälkitarkastukset ovat tarpeellinen osa hoidon kokonaisuutta. Ne kuuluvat julkisen terveydenhuollon vastuulle eikä niitä saa siirtää yksityislääkärille ja potilaan itsensä maksettavaksi, katsoo oikeusasiamies.

Jos julkinen terveydenhuolto ei voi itse tuottaa palvelua, sen tulee hankkia palvelu joko muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Jos palvelu ostetaan yksityiseltä, siitä peritään sama maksu kuin julkisella puolella.

Potilaalla on tietysti oikeus valita, käyttääkö hän julkisen vai yksityisen terveydenhuollon palveluja. Tämä valinnanvapaus kuitenkin edellyttää, että hän on saanut oikeaa tietoa siitä, että tarpeelliset jälkitarkastukset kuuluvat julkiseen terveydenhuoltoon.

Oikeusasiamies esitti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin harkittavaksi, miten sen lainvastaisesta menettelystä aiheutuneet kustannukset voitaisiin hyvittää potilaalle. Sairaanhoitopiirin tulee ilmoittaa 31.3.2012 mennessä, mihin asiassa on päädytty.

Yhdenvertaisuus ei toteudu

Oikeusasiamies pitää epätyydyttävänä nykytilannetta, jossa potilaiden oikeus tarpeellisiin jälkitarkastuksiin ei näytä toteutuvan yhdenvertaisesti julkisessa terveydenhuollossa eri puolilla Suomea. Tämä käy ilmi Valviran ja sen pysyvän asiantuntijan lääketieteellisistä lausunnoista.

Tästä syystä oikeusasiamies katsoo, että yhtenäisiä hoidon perusteita tulisi täydentää jälkitarkastusten suorittamista koskevilla ohjeilla. Hän pyytää Valviraa ja sosiaali- ja terveysministeriötä ilmoittamaan 31.5.2012 mennessä toimenpiteistä, joihin ne ovat asiassa ryhtyneet.

 
Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. (09) 432 3377.