Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Iäkkäät kotona asuvat henkilöt eivät aina saa tarvitsemiaan palveluja kunnilta

Eduskunnan oikeusasiamiehen ja Ihmisoikeuskeskuksen teettämä kysely osoittaa, että lähes 75 % yli 69-vuotiaista kotona asuvista henkilöistä turvautuu omaisten apuun. Erityisesti läheisten rooli korostuu kodin ulkopuolella liikkumisen tukemisessa, jossa julkisen palvelun ja vapaaehtoistoiminnan osuus oli vähäinen. Lisäksi yli neljäsosa kotihoidon asiakkaista joutuu käyttämään kunnallisten palvelujen lisäksi itse maksettuja palveluja kuten siivous- ja kodinhoitopalveluja.

Suurin epäsuhta palvelujen tarpeen ja saannin välillä on erilaisissa toimintakykyä ylläpitävissä palveluissa, kuten tuessa mielen hyvinvointiin, fysio- ja toimintaterapeutin kotipalveluissa, päivä- ja palvelukeskustoiminnassa sekä jalkahoidossa. Myös neuvontaa ja tietoa palveluista sekä kuljetuspalveluja koetaan tarvittavan enemmän.

Kotihoitopalvelujen käyttö lisääntynyt

Kaikkien kotihoitoon liittyvien palvelujen käyttö oli kasvanut vastaajilla koronapandemian aikana verrattuna aikaan ennen koronapandemiaa. Sitä vastoin kaikkien muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö oli vähentynyt. Eniten oli vähentynyt terveysaseman lääkäripalvelujen, suun terveydenhoidon ja kuntoutus- ja apuvälinepalvelujen käyttö. Vain alle viidesosalle oli tarjottu kunnasta koronapandemian vuoksi apua, esimerkiksi kauppa-asiointiin.

Tutkimuksen tulokset auttavat laillisuusvalvonnan kohdentamisessa

Kyselyt tuottivat tärkeää tietoa palvelujen tarpeesta ja saatavuudesta, jota hyödynnetään laillisuusvalvonnassa. Tutkimuksen tulosten perusteella kohdennetaan laillisuusvalvontaa ikääntyneiden henkilöiden tunnistamiin puutteisiin kotihoidon palveluissa. Apulaisoikeusasiamiehen (AOA) tarkoituksena on selvittää, miten iäkkäiden henkilöiden yksinäisyyden ehkäisyyn, toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä kuntoutumiseen tarjotaan palveluja kunnissa koronapandemian jatkuessa.

- Laillisuusvalvonnassani arvioin erityisesti, miten niiden henkilöiden oikeudet toteutuvat, joilla ei ole omaisia tai läheisiä tukenaan. Tärkeää on myös seurata, miten omaisten ja läheisten tukemisessa on onnistuttu, sanoo apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin

Johtopäätökset Ihmisoikeuskeskuksen työhön liittyen

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Ihmisoikeuskeskuksessa ikääntyneiden perus- ja ihmisoikeuksien edistämisessä oikeuksien seuranta- ja raportointityössä, niin kotimaassa kuin kansainvälisten valvontaelinten prosesseissa. Lisäksi ne tullaan huomioimaan ikääntyneiden itsemääräämistä koskevan hankkeen ja vanhusneuvostoja koskevan hankkeen jatkotoimissa ja mm. koulutuksessa.

 
Taustaa
 
Eduskunnan oikeusasiamies ja Ihmisoikeuskeskus teettivät alkuvuodesta 2021 Taloustutkimus Oy:llä kyselytutkimuksen 70 vuotta täyttäneiden kotona asuvien henkilöiden palvelujen saannista ja palvelutarpeista. Kyselytutkimuksessa haastateltiin 1504:ää 70 vuotta täyttänyttä henkilöä puhelimitse. Lisäksi iäkkäiden henkilöiden omaisille suunnatulla internetpaneelikyselyllä kartoitettiin heidän arvioitaan vanhempiensa palvelutarpeesta ja palvelujen käytöstä (vastaajia 1654). Edellinen vastaava kyselytutkimus tehtiin vuonna 2017.
Vuoden 2021 kysely on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla
 
Lisätietoja antavat: vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Johanna Koli (Oikeusasiamiehen kanslia), p. 09 432 3389 ja asiantuntija Sanna Ahola (Ihmisoikeuskeskus), p. 09 432 3783.