Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Holhoustilit on laadittava päämiehen äidinkielellä

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo, että yleisen edunvalvojan tulisi kaksikielisellä alueella laatia holhoustili päämiehen äidinkielellä, suomeksi tai ruotsiksi.

Jos tili on laadittu muulla kuin päämiehen kielellä, tällä on oikeus saada pyynnöstään siitä käännös omalle äidinkielelleen. Näin turvataan päämiehen kielellisten perusoikeuksien toteutuminen, toteaa apulaisoikeusasiamies.

Holhoustili käsittää vuositilin ja päätöstilin. Edunvalvoja antaa vuosittain maistraatille tarkastettavaksi vuositilin. Se kuvaa, miten päämiehen taloudellisia asioita on tilikauden aikana hoidettu. Vuositili sisältää numerotietojen lisäksi myös sanallista raportointia. Siitä käyvät ilmi mm. päämiehen varat ja velat ja tilikauden aikana, niissä tapahtuneet muutokset sekä päämiehen puolesta tehdyt merkittävät oikeustoimet. Päätöstilin edunvalvoja antaa edunvalvonnan päätyttyä. Maistraatin on tarkastettava nämä holhoustilit viipymättä. 

Ilmi tarkastuksella

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläisen tarkastuksella Espoon kaupungin edunvalvontatoimistossa vuoden 2006 lopulla tuli ilmi, että yleiset edunvalvojat laativat edunvalvonnassa olevan henkilön vuositilit suomeksi silloinkin, kun päämies on ruotsinkielinen. Jääskeläinen otti tuolloin asian tutkittavakseen omasta aloitteestaan.

Apulaisoikeusasiamies toteaa ratkaisussaan, että lainsäädäntö ei anna suoraa vastausta siihen, millä kielellä kaksikielisellä alueella toimivan yleisen edunvalvojan tulisi laatia holhoustilit. Hän katsoo kuitenkin, että tilien laadinnassa olisi perusoikeusmyönteisen laintulkinnan mukaista soveltaa kielilakia. Joka tapauksessa tulisi noudattaa kielilaista johdettavissa olevia periaatteita. Tällöin on lähtökohtana, että holhoustilit laaditaan päämiehen äidinkielellä. Päämiehen äidinkielen voi selvittää joko väestörekisteristä tai suoraan päämieheltä, toimiihan edunvalvoja yhdessä päämiehensä kanssa.
 
 Ei teknisiä esteitä

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että vuositili on käytössä olevilla tiliohjelmilla mahdollista laatia myös ruotsiksi. Näin teknisetkään tekijät eivät estä kaksikielisyyden toteutumista.

Maistraatissa holhoustili on apulaisoikeusasiamiehen mukaan perusteltua käsitellä sillä kielellä, jolla se on laadittu. Päämiehen kielellisten perusoikeuksien toteutuminen olisi tällöinkin turvattavissa sillä, että hänellä on pyynnöstä oikeus saada asiakirjasta käännös, jos vuositili on laadittu muulla kuin hänen äidinkielellään.
 
Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 423/2/07  kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja, puh. (09) 432 3364.