Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Hoitotakuu koskee myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiötä

Opiskelijan olisi pitänyt päästä hammashoitoon viimeistään kuudessa kuukaudessa

17.9.2010

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) on tulkinnut väärin, että se ei olisi velvollinen noudattamaan hoitotakuun määräaikoja opiskelijoiden terveydenhuollossa. Tällainen tulkinta ei ole lainmukainen, huomauttaa oikeusasiamies Petri Jääskeläinen.

Oikeusasiamiehelle kanteli opiskelija, jolle oli ilmoitettu, että hän joutuisi odottamaan pääsyä hammaslääkäriin Tampere-Hämeenlinnan terveyspalveluyksikköön vuoden ajan. Jonon pituutta oli perusteltu hammaslääkärien rekrytointivaikeuksilla.

Oikeusasiamies toteaa, että opiskelijan oikeus perustuslaissa turvattuihin riittäviin terveyspalveluihin ei toteutunut, kun hän ei päässyt hoitoon hoitotakuun edellyttämässä ajassa.

Hoitoon on päästävä kolmessa tai viimeistään kuudessa kuukaudessa

Kansanterveyslain hoitotakuuta koskevien säännösten mukaan lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan suun terveydenhuollossa ylittää enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta.

YTHS vastaa opiskelijoiden terveydenhuollosta 19 paikkakunnalla

YTHS on ottanut hoitaakseen opiskelijaterveydenhuollon palvelut, jotka muuten kuuluvat kunnalle. YTHS:n asema opiskelijaterveydenhuollon järjestäjänä perustuu kansanterveyslakiin ja sopimuksiin, jotka se on tehnyt kuntien kanssa. Sopimukset  hyväksyy sosiaali- ja terveysministeriö.

Kun YTHS hoitaa terveydenhuollon perusturvaan kuuluvia tehtäviä, sen on tuotettava palvelut niin, että ne vastaavat määrältään ja laadultaan lakien edellyttämää tasoa, huomauttaa oikeusasiamies. Se on siis velvollinen noudattamaan myös hoitotakuun edellyttämiä määräaikoja.

Lain velvoitteista ei voi poiketa sopimuksin

YTHS:n tulkinnan mukaan sopimukset eivät edellytä hoitotakuulainsäädännön soveltamista, vaan ne mahdollistavat poikkeamisen sopimuksessa tarkoitetusta palvelukokonaisuudesta tarpeen vaatiessa.

Oikeusasiamies huomauttaa, että sosiaali- ja terveysministeriön ja kuntien tulee huolehtia, että sopimusteksti ei ole ristiriidassa lain kanssa.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 1619/4/09 kokonaisuudessaan

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. (09) 432 3377.