Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

FinnHems Oy:n lääkärihelikopteritoiminnasta tulisi säätää laissa

Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen esittää sosiaali- ja terveysministeriölle (STM), että se ryhtyisi lääkärihelikopteritoimintaa harjoittavaa valtionyhtiö FinnHEMS Oy:tä koskeviin tarpeellisiin lainsäädäntötoimiin. OA pitää perusteltuna myös sitä, että yhtiön toiminnassa noudatettaisiin ennen mahdollisten säädösmuutosten valmistumista hallinnon yleislakeja, kuten kielilakia.

OA arvioi asian omasta aloitteesta kantelun pohjalta. Kantelussa arvosteltiin FinnHEMS Oy:tä kielellisten oikeuksien näkökulmasta. Esikysymyksenä tuli määrittää lääkärihelikopteritoiminnan oikeudellinen luonne. OA katsoi, että kyse on perustuslaissa tarkoitetusta julkisen hallintotehtävän hoitamisesta, jolloin yhtiön toimintaan sovelletaan hallinnon yleislakeja. 

FinnHEMS Oy:n tehtävät kiinnittyvät varsin läheisesti julkiselle vallalle perustuslaissa ja terveydenhuollon lainsäädännössä säädettyjen velvollisuuksien toteuttamiseen. Tämän vuoksi yhtiöstä ja sen toiminnan perusteista ja asemasta terveydenhuollon ja erityisesti ensihoidon järjestelmässä olisi asianmukaista säätää tarkemmin laissa. 

FinnHEMS Oy:n omistajaohjaus on STM:ssä. Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaisesti ensihoidon ilmailupalvelujen järjestäminen ja tuottaminen. Yhtiön asema perustuu nykyisin yhtäältä valtion sille myöntämän rahoituspäätöksen yhteydessä annettuihin rahan käytön ehtoihin ja velvoitteisiin ja toisaalta viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin kanssa tehtyyn yhteistoimintasopimukseen ja siinä yhtiölle asetettuihin velvoitteisiin ja vastuisiin.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisu 7308/2021 on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Mikko Sarja, p. 09 432 3364.