Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Esitys muutoksenhakukiellon muuttamiseksi

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin pitää yhdenvertaisuuden kannalta lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa säädettyä valituskieltoa Kelan päätöksestä ongelmallisena. Sen sijaan kunnallisen viranomaisen päätöksestä kunnallisen lisän hakija voi hakea vallitsevan oikeuskäytännön mukaan muutosta korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka.

AOA esittää sosiaali- ja terveysministeriön harkittavaksi, tulisiko tätä kieltoa muuttaa niin, että kunnan viranhaltijalta voisi saada pyynnöstä valituskelpoisen päätöksen myös siinä tapauksessa, että Kela on ratkaissut kotihoidon tuen kuntalisää koskevan asian.

AOA Maija Sakslinin ratkaisu 1792/2/13 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi 

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Minna Verronen, p. 09 432 3394.