Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Esitutkinta kesti vuosia Vantaalla - syyteoikeus vanhentui

24.2.2010

Väitetyn putkapahoinpitelyn esitutkinta kesti Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Vantaalla lähes viisi vuotta. Viranomaisten laiminlyönneistä johtuen syyttäjä ei ehtinyt tehdä syyteharkintaa ennen syyteoikeuden vanhentumista.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja antoi huomautuksen tutkinnanjohtajana toimineelle, sittemmin irtisanotulle kihlakunnansyyttäjälle ja jutun tutkijalle.

Esitutkinta pysähdyksissä yli neljä ja puoli vuotta

Ulkomaalaistaustainen mies kertoi marraskuussa 2002, että poliisimiehet olisivat pahoinpidelleet häntä Itäkeskuksen poliisiasemalla pidätyksen aikana. Esitutkinta käynnistettiin heti, asianomistaja kuulusteltiin ja väitetyllä tapahtumapaikalla tehtiin teknistä tutkintaa.
 
Tämän jälkeen esitutkinnassa ei tapahtunut käytännössä mitään yli neljään ja puoleen vuoteen. Vasta kun jutun tutkija ja tutkinnanjohtaja oli vaihdettu, kahta poliisimiestä kuulusteltiin syylliseksi epäiltyinä kesällä 2007.

Asia toimitettiin syyteharkintaan Helsingin syyttäjänvirastoon lokakuussa 2007, jossa se jaettiin kaksi päivää ennen syyteoikeuden vanhentumista syyttäjän ratkaistavaksi. Hän oli tuolloin sairaslomalla, joten hänellä ei ollut edes teoreettista mahdollisuutta ottaa asiaan kantaa ennen kuin syyteoikeus vanhentui.

Tutkinnan tulee olla tehokasta

Jos on syytä epäillä, että poliisimiehet ovat pahoinpidelleet pidätettyä, tulee toimittaa tehokas tutkinta ilman aiheetonta viivytystä. Viranomaisten laiminlyönneistä johtuva syyteoikeuden vanhentuminen ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää.

Moitittavinta oli jutun tutkijan menettely. Hän oli tutkijana yli neljä vuotta eikä tutkinta tänä aikana edennyt. Epäilty rikos ei ollut vaikea tai laaja tutkittavaksi. Myös tutkinnanjohtajana toiminut silloinen kihlakunnansyyttäjä oli apulaisoikeusasiamiehen mielestä ollut moitittavan passiivinen.

Lisäksi heidän esimiestensä sekä Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastossa että erityisesti Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella olisi tullut ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin esitutkinnan vauhdittamiseksi tapahtunutta aiemmin. Helsingin syyttäjänvirastossa ei puolestaan ollut otettu huomioon asian kiireellisyyttä.

Ns. poliisirikosten esitutkintoja seurataan

Apulaisoikeusasiamies on ryhtynyt omasta aloitteestaan selvittämään yleisemmin, miten joutuisasti poliisimiesten epäillyksi tekemiä rikoksia tutkitaan ja onko näiden esitutkintojen valvonta ja seuranta asianmukaisesti järjestetty. Seurantapyyntö on toimitettu Valtakunnansyyttäjänvirastolle, jolta pyydetään selvitystä 10.6.2010 mennessä.

AOA Jussi Pajuojan päätös 18.2.2010 dnro 2864/4/08 

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha Haapamäki, puh. (09) 432 3334