Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Erfarenheter av åldringarnas hemvård

Människorättscentret och riksdagens justitieombudsmans kansli utreder erfarenheter av hemvård. Fr.o.m vecka 4 intervjuas 75-åriga personer och deras anhöriga för att utreda hur hemvårdens tjänster motsvarar de behov som åldringarna har.

Undersökningens resultat utnyttjas i arbetet att befrämja och övervaka hur åldringarnas rättigheter förverkligas.

Kommunens uppgift är att arrangera hemvårdstjänster. Justitieombudsmannen har i uppgift att övervaka att kommunerna följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Justitieombudsmannen övervakar speciellt att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

Människorättscentret befrämjar information, utbildning, fostran och forskning i anknytning till fri- och rättigheter samt mänskliga rättigheter. Människorättscentret har också i uppgift att redogöra för hur grundläggande och mänskliga rättigheter förverkligas.

Tilläggsinformation om undersökningen: justitieombudsmannens kansli, informatör Citha Dahl, citha.dahl@riksdagen.fi.