Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Eduskunnan vierailijatietojen käsittelyssä oli puutteita

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen arvostelee eduskunnan turvallisuusosaston menettelyä, kun se vuonna 2017 käsitteli tietopyyntöjä eduskunnassa vierailleista henkilöistä. 

Muutoksenhaun kohteena olevaa aineistoa ei saa hävittää kesken oikeudenkäynnin

OA katsoo eduskunnan turvallisuusosaston menetelleen virheellisesti, kun pyydetyt vierailijatiedot oli hävitetty ennen kuin korkein hallinto-oikeus oli lopullisesti ottanut kantaa niiden julkisuuteen. Tätä perusteltiin henkilötietolain nojalla määritellyillä säilytysajoilla, jotka umpeutuivat kesken oikeudenkäynnin.

Eduskunnan hallinnon harkintaan sinänsä jää, pitääkö se yleensä tarpeellisena säilyttää vierailijatietoja ja miten pitkään. Tiedon pyytäjällä on kuitenkin oikeus odottaa, että viranomainen ei vaaranna oikeutta muutoksenhakuun ja tee valitusta hyödyttömäksi hävittämällä valituksen kohteena olevia asiakirjoja kesken oikeudenkäynnin. Tällainen menettely vaarantaa myös julkisuuden toteutumisen, mikäli tuomioistuin toteaa asiakirjat julkisiksi.

Säilytysaikojen lyhentämisen vaikutuksia ei arvioitu riittävästi

Vierailijatietojen säilytysaikoja oli sittemmin oikeuskäsittelyn jälkeen lyhennetty 12 kuukaudesta yhteen päivään. Tästä oli seurannut, että vierailijatietoja koskeneita pyyntöjä ei ollut ehditty toteuttaa ennen tietojen hävittämistä.

OA korostaa, että päiväkohtaisia vierailijatietoja on oikeus pyytää joko hyvissä ajoin ennakkoon tai vielä samankin päivän aikana. Kyseisiä tietoja ei saa hävittää ennen kunkin pyynnön asianmukaista käsittelemistä. 

OA:n mukaan eduskunnan hallinnossa ei ollut riittävästi ja hyvän tiedonhallintatavan edellyttämällä tavalla varauduttu säilytysaikojen muutoksen käytännön vaikutuksiin, jotta pyynnöt olisi kyetty toteuttamaan asianmukaisesti näiden hyvin lyhyiden säilytysaikojen puitteissa.

Kielteisiin päätöksiin tulee antaa julkisuuslain mukainen ohjaus

OA toteaa, että kun virkamies kieltäytyy antamasta pyydettyjä tietoja, hänen tulee antaa vastauksessaan julkisuuslain mukainen ohjaus eikä hallintolakiin viittaavaa oikaisuvaatimusohjausta. Hallintolain oikaisuvaatimusmenettelyä ei sovelleta asiakirjapyyntöjen käsittelyyn. 

Useita kanteluja

Eduskunnan vierailijatietojen käsittelystä tuli yhteensä 9 kantelua oikeusasiamiehelle. Niihin sisältyi lähes 30 tiedotusvälineen yhteinen kantelu sekä yhdistysten ja yksityishenkilöiden kanteluita.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisu 4566/2017 ym. on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi/

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Mikko Sarja, p. 09 432 3364.