Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Eduskunnan asettamat tavoitteet jäivät saavuttamatta poliisin VITJA-hankkeessa

AOA Pajuoja arvostelee hankkeen viivästymistä
 
Sisäasiainministeriö, Poliisihallitus ja Hallinnon tietotekniikkakeskus ovat saaneet apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojalta moitteet poliisin tärkeimmän tietojärjestelmähankkeen VITJAn viivästymisestä.
 
Pajuojan mukaan hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa ei ole riittävällä tavalla otettu huomioon eduskunnan tarkastusvaliokunnan esittämiä näkökohtia. Myöskään tietohallintoyhteistyö VITJA-järjestelmän ja oikeushallinnon AIPA-järjestelmän valmistelussa ei ole toteutunut valiokunnan edellyttämällä tavalla. 

- Laillisuusvalvonnan kannalta on ongelmallista, että uusien tietojärjestelmien puuttuessa rikosprosessi on yhä tarpeettoman pitkä, näkee Pajuoja. Vaarana on myös, että rikosprosessin laatu heikkenee ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytykset estyvät.
 
Hanke käynnistyi vuonna 2009

Sisäasiainministeriön poliisiosasto käynnisti VITJA-hankkeen keväällä 2009 ja sen piti päättyä vuoden 2013 lopussa.  Tavoitteena oli tehostaa ja yhtenäistää rikosprosessia sekä mahdollistaa kansalaisten sähköiset asiointipalvelut poliisin kanssa. Hankkeen kustannusarvio oli 25 miljoonaa euroa. Uuden järjestelmän oli tarkoitus korvata poliisin tärkein tietojärjestelmä PATJA.

Yhteistyösopimus toimittajan kanssa purettiin kesäkuussa 2014 ja ryhdyttiin valmistelemaan uutta kilpailutusta ja jatkovaiheita. Uudistus on tarpeen, koska vanhat järjestelmät ovat käyttöikänsä päässä, ja eri viranomaisten järjestelmät eivät ole keskenään yhteensopivia.

Liian laaja hanke

Hanke oli apulaisoikeusasiamiehen mukaan liian laaja ja moniulotteinen yhdellä kertaa toteutettavaksi. Hän katsoo, että hanke olisi tullut alun alkaen jakaa osiin, kuten nyt on tehtykin.

- Uudistusta valmisteltaessa monet oikeusturvan ja tietoturvan kannalta keskeiset seikat, kuten käyttöoikeudet ja loki-järjestelmä, olivat jääneet vähälle huomiolle, toteaa apulaisoikeusasiamies havainnoistaan.

Selvää ei myöskään ollut, millä tavoin oli tarkoitus ratkaista tietojen elinkaareen liittyvät kysymykset, kuten arkistointi ja vanhentuneiden tietojen poistaminen.

Eduskunnan tavoitteena oli yhteinen järjestelmä

Eduskunnan tarkastusvaliokunta piti jo vuonna 2011 tärkeänä oikeus- ja sisäasiainhallinnon yhteistä asianhallinta- ja tietojärjestelmää, johon viranomaisten yhteisesti käytettävä tieto tallennetaan vain kerran ja josta se on toisen viranomaisen käytettävissä.

Valiokunta katsoi, että järjestelmät tuli kehittää saumattomassa yhteistyössä niin, että niistä saadaan mahdollisimman suuri hyöty eikä päällekkäisiä toimintoja synny. Aikataulun tuli myös kulkea yhtä matkaa esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön voimaantulon kanssa.

Viivästymisestä monia vaikeuksia

Hankkeen viivästyttyä valiokunta totesi, että hankkeessa menetettiin useita vuosia ja miljoonia euroja ilman tavoiteltuja tehokkuushyötyjä ja että hankkeen myöhästyminen vaikutti myös oikeushallinnon AIPA-hankkeen aikatauluun.

Viivästyminen aiheutti myös sen, että poliisin vanhaa tietojärjestelmää jouduttiin päivittämään, jotta se vastaisi uuden poliisilainsäädännön ja poliisin organisaatiouudistuksen vaatimuksia.

Vaikeuksia on aiheutunut myös siitä, että kilpailutuksia tehdessään sisäasiain- ja oikeusministeriö ovat edenneet omia teitään. Sen sijaan, että yhteisellä kilpailutuksella olisi saatu synergiahyötyjä, joudutaan nyt kamppailemaan erilaisille alustoille rakentuvien tietojärjestelmien yhteensopivuus- ja tiedonsiirto-ongelmien kanssa.

AOA Pajuoja jatkaa VITJA-hankkeen etenemisen seurantaa sekä tarkastuksin että muutoin. Hän pyysi sisäasiainministeriöltä lausuntoa hankkeen etenemisestä 15.1.2016 mennessä.


Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös dnro 4765/2/13 kokonaisuudessaan.
Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Jorma Kuopus, puh. 09 432 3385.