Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Asiamiestapaamisten järjestely lainvastaista

Helsingin poliisilaitokselle moitteita
 
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on ojentanut Pasilan poliisivankilaa tutkintavankien asiamiestapaamisten järjestelystä.

Poliisivankilan ohjesäännön mukaan esitutkintaa hoitava poliisimies päättää ja järjestää kaikki tutkintavankien ja ulkomaalaislain perusteella säilytettävien asiamiestapaamiset. Poliisivankilan henkilökunnalla ei ole asiassa ratkaisuvaltaa. Poliisilaitoksen järjestely on lainvastainen, toteaa Pajuoja.

Pajuoja otti asian tutkittavakseen omasta aloitteestaan, kun kanslian poliisivankilaan tekemällä tarkastuksella oli saatu tietää järjestelystä. Järjestelyä ovat arvostelleet myös Helsingin Asianajajayhdistys ja Pakolaisneuvonta ry.

Lain mukaan tutkintavangin säilyttämisen ja häntä koskevan päätöksenteon tulee olla erillään rikoksen tutkinnasta. Säilytystilan esimies tai hänen määräämänsä pidättämiseen oikeutettu virkamies päättää valvomattomasta tapaamisesta poliisin säilytystiloissa. Vapautensa menettäneellä on aina oikeus ilman aiheetonta viivytystä tavata asiamiestään.

Syytetyn oikeus olla yhteydessä avustajaan on yksi tärkeimmistä ihmisoikeussopimuksissa mainituista, syytetylle taatuista vähimmäisoikeuksista. Ne tulee ottaa huomioon jo esitutkintavaiheessa, kun henkilö on rikoksesta epäiltynä, toteaa Pajuoja. Näistä periaatteista johtuu myös se, että poliisivankilan henkilökunta hoitaa tutkintavankien yhteydet asiamieheen. 

Poliisilaitos perusteli tapaamisjärjestelyä tutkinnan turvaamisella ja sillä, että tutkintavangin saattaminen tapaamisiin poliisivankilan tilojen ulkopuolelle pitäisi vartijoita poissa varsinaiselta valvonta-alueeltaan. Helsingin apulaispoliisipäällikön ilmoituksen mukaan Pasilan poliisitalon peruskorjauksen valmistuttua tapaamisjärjestelyt muuttuvat tältä osin.

Apulaisoikeusasiamies pyysi Helsingin poliisilaitosta ilmoittamaan 31.3.2012 mennessä, mihin toimenpiteisiin päätöksen johdosta on ryhdytty.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan päätös dnro 1351/2010 kokonaisuudessaan.
Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Mikko Eteläpää, puhelin (09) 4321.