Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Asiakas voi joutua maksamaan tilaamansa sairaankuljetuksen, vaikka häntä ei vietäisikään hoitoon

Oikeusasiamies Paunio esittää asiakasmaksuja koskevan lainsäädännön täsmentämistä

4.11.2004

Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle, että sairaankuljetuksen asiakasmaksuja koskevaa lainsäädäntöä täsmennettäisiin. Nykyisellään asiakas voi joutua maksamaan tilaamansa kuljetuksen kokonaisuudessaan liikenne- ja viestintäministeriön enimmäistaksan mukaan, vaikka häntä ei vietäisikään hoitoon. Näin voi käydä siitä huolimatta, että kuljetuksen tilaamista ei voida pitää aiheettomana.

Oikeusasiamies toteaa, että lainsäädännössä ei ole yksityiskohtaisia säännöksiä tällaisia tilanteita varten. Hän on selvittänyt asiakasmaksujen määräytymistä erään kantelun pohjalta.

Selvityksen mukaan sairaankuljetuksesta voidaan periä liikenne- ja viestintäministeriön vahvistama maksu, joka muodostuu lähtömaksusta ja ajomatkan pituuden mukaan määräytyvästä lisämaksusta. Asiakas saa sairausvakuutuksesta korvausta tähän maksuun, jolloin hänen itsensä maksettavaksi jää omavastuuosuus eli 9,25 euroa.

Potilas saa sairasvakuutuskorvauksen myös silloin, kun hänelle annetaan kotona ensihoito eikä häntä sen jälkeen tarvitse kuljettaa hoitoon muualle.

Sitä vastoin sairasvakuutuskorvausta ei myönnetä silloin, kun ensihoitoa ei anneta eikä potilasta kuljeteta muualle hoitoon. Tällaisessa tapauksessa potilas voi joutua maksamaan liikenne- ja viestintäministeriön vahvistaman maksun kokonaan itse.

Oikeusasiamies huomauttaa, että sairaankuljetusmaksun periminen asiakkaalta liikenne- ja viestintäministeriön taksan enimmäismäärien mukaan saattaa johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin asiakkaan kannalta. Vaarana on, että joissain tilanteissa sairas henkilö voi tämän johdosta jäädä ilman tarvitsemaansa hoitoa. Oikeusasiamies korostaa, että asiakasmaksut eivät saa siirtää palveluja niitä tarvitsevien ulottumattomiin.

Maksujen määräytymistä tutkittaessa kävi myös ilmi, että korvauskäytäntö on vaihdellut eri puolilla maata, eli sairaankuljetuksen tilaajat ovat eriarvoisessa asemassa asuinpaikkansa perusteella.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor, puh. (09) 432 3366.

Eduskunnan oikeusasiamiehen esitys dnro 1618/4/02  kokonaisuudessaan.