Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä ei loukannut Bodom-juttua arvostelleen syyttäjän sananvapautta

5.7.2007
 

Kihlakunnansyyttäjä oli kirjoittanut Bodom-oikeudenkäyntiin liittyvän mielipidekirjoituksen iltapäivälehteen sekä ollut haastateltavana televisiossa. Hän oli esittänyt näissä yhteyksissä näkemyksiään muun muassa oikeudenkäynnin tarpeellisuudesta, syyttäjän toiminnasta ja näytön arvioinnista. Tämän vuoksi apulaisvaltakunnansyyttäjä lähetti kihlakunnansyyttäjälle selvityspyynnön, jossa häntä pyydettiin selvittämään osallistumisensa julkiseen keskusteluun asiassa, johon hänellä ei virkansa kautta ollut mitään yhteyttä.

 

Kihlakunnansyyttäjä kanteli selvityspyynnöstä oikeusasiamiehelle. Hän katsoi selvityspyynnön loukanneen hänen sananvapauttaan ja oikeuttaan osallistua oikeudelliseen keskusteluun.

 

Myöhemmin apulaisvaltakunnansyyttäjä ilmoitti käsityksenään kihlakunnansyyttäjälle, että kollegoiden virkatointen julkinen arvostelu tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa ei ole hyvän syyttäjätavan mukaista.

 

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt otti apulaisvaltakunnansyyttäjän menettelyä arvioidessaan huomioon perustuslaissa turvatun sananvapauden sekä virkamiehen velvollisuuksia ja käyttäytymistä koskevat velvoitteet. Niistä on katsottu aiheutuvan tiettyjä rajoituksia virkamiesten sananvapauteen. Huomioon on otettava myös valtakunnansyyttäjän tehtävät syyttäjälaitoksen johtamisessa.

 

Apulaisoikeusasiamiehen päätöksen mukaan apulaisvaltakunnansyyttäjän menettely ei ollut virheellistä eikä loukannut kihlakunnansyyttäjän sananvapautta.

 

Kihlakunnansyyttäjän lausunnot olivat keskeneräisessä oikeudenkäynnissä toimivia syyttäjiä kohtaan poikkeuksellisen kärkeviä. Ne sisälsivät ilmaisuja, joiden perusteella asianomaisten syyttäjien ja myös Valtakunnansyyttäjänviraston virkamiesten arvostelukykyä ja jopa näiden menettelyn lainmukaisuutta voitaisiin epäillä kyseenalaiseksi. Varsinkin kihlakunnansyyttäjän virkanimikkeen käyttäminen TV-ohjelmassa antoi käsityksen virkamiehenä esitetystä mielipiteestä.

 

Apulaisoikeusasiamiehen mielestä Valtakunnansyyttäjänviraston reagoiminen asiaan oli ymmärrettävää. Kysymys ei ollut kurinpitomenettelyn aloittamisesta, vaan käsityksen ilmaisemisesta kihlakunnansyyttäjän sopimattomasta esiintymisestä julkisuudessa ja työrauhan turvaamisesta vireillä olevassa asiassa toimiville syyttäjille. Kihlakunnansyyttäjää ei pyritty estämään kirjoittamasta syyttäjälaitosta arvostelevia kirjoituksia, jollaisia hän on myöhemminkin julkaissut.

 

Julkinen keskustelu ajankohtaisista oikeudellisista kysymyksistä on sinänsä myönteinen asia. Keskustelu vireillä olevista oikeudenkäynneistä on tosin saanut piirteitä eräänlaisesta rinnakkaisoikeudenkäynnistä mediassa. Syyttäjät ovat kuitenkin yleensä pidättyneet lähtemästä mukaan julkiseen keskusteluun oikeudenkäynnin aikana. Tässä tapauksessa apulaisvaltakunnansyyttäjän kirjeet koskivat juuri sitä osaa kihlakunnansyyttäjän menettelystä, jota on mahdollista pitää tällaisena rinnakkaisoikeudenkäyntinä.

 

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin ratkaisu dnro 2793/4/05 kokonaisuudessaan.

 

Lisätietoja antaa apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt, puh. (09) 432 3333.