Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Apulaisoikeusasiamies selvittää yhdenvertaisuutta palveluasumisen maksuissa

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin on ratkaissut kantelun, joka koski palveluasumisen maksujen määräämistä. Asiassa oli kysymys eläkkeensaajan hoitotuen ottamisesta tulona huomioon. Menettelyssä ei ollut syytä epäillä lainvastaisuutta. Asiakasmaksulain mukaan hoitotuki on tulo, joka voidaan ottaa huomioon asiakasmaksua määrättäessä. 

Asian selvittämisen yhteydessä nousi kuitenkin esiin, että kantelun kohteena olleen kuntayhtymän tehostetun palveluasumisen maksujen määrittelyssä on puutteita, jotka voivat vaarantaa asiakkaan toimeentulon tai vaikuttaa siihen, ettei asiakkaalla ole varaa käyttää tarvitsemiaan palveluja. 

Palveluasumisen asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu

Palveluasumisen maksuista ei säädetä laissa. Kunnat ja kuntayhtymät voivat itse määrätä tehostetusta palveluasumisesta perittävät asiakasmaksut. 

Kuntien erilaiset käytännöt ja ohjeet palveluasumisen maksujen määräämisessä voivat aiheuttaa sen, että tehostetun palveluasumisen asiakkaat ovat eriarvoisessa asemassa. 

Toimenpiteet 

AOA Sakslin päätti selvittää omana aloitteenaan asiakkaan oikeusturvan ja yhdenvertaisuuden toteutumista tehostetusta palveluasumisesta perittävien maksujen määräämisessä. 

Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa, että viranomainen noudattaa lakia ja toimii harkintavaltansa puitteissa. Oikeusasiamies ei voi muuttaa viranomaisen päätöksiä tai määrätä niitä muutettavaksi, mutta oikeusasiamies voi kannanotoissaan painottaa perusoikeuksien toteutumisen merkitystä julkisten tehtävien hoidossa ja lainsäädännön valmistelussa.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin ratkaisu 2475/2019 on julkaistu kokonaisuudessaan verkkosivulla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Päivi Vainio p. 09 432 3376.