Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Apulaisoikeusasiamies Pölönen arvostelee kuntien menettelyä kuntouttavaan työtoimintaan ohjaamisessa

Eduskunnan oikeusasiamies vastaanotti ajalla syyskuu 2017–elokuu 2018 seitsemän kuntouttavaa työtoimintaa koskevaa kantelua. Kanteluissa on arvosteltu kuntia muun muassa siitä, että työtön on velvoitettu osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan työttömyysetuuden menettämisen uhalla vastoin palvelutarvettaan. Osa kantelun kohteena olevista kunnista on perustellut kuntouttavaan työtoimintaan ohjaamista muun muassa sillä, että kunta maksaa osan pitkään työmarkkinatukea saaneiden työttömyyden aikaisesta työmarkkinatuesta. Myös kuntouttavan työtoiminnan sisältöä ja sitä, että kuntouttavalla työtoiminnalla korvataan virka-/työsuhteessa tehtävää työtä, on arvosteltu.

Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan kunnan järjestämää toimintaa, jonka tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. Siinä ei synny virka- eikä työsuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän tai toteuttavan tahon välille. Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain mukaan aktivointisuunnitelmaan tulee sisältyä kuntouttava työtoiminta, jos työ- ja elinkeinotoimisto, kunta ja henkilö yhdessä arvioivat, että henkilö ei työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön.

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen toteaa, että sopivien julkisten työvoimapalvelujen puute ei ole riittävä peruste ohjata henkilö kuntouttavaan työtoimintaan. Myöskään se seikka, että työttömyys tai työmarkkinatuen maksaminen on jatkunut pitkään ei oikeuta päättelemään, että henkilöllä olisi työ- ja toimintakyvyn asettamia rajoituksia. Jos henkilö on työttömyysetuuden menettämisen uhalla velvoitettu osallistumaan kuntouttavaan työtoimintaan vastoin palvelutarvettaan, työtoimintaan ohjaamisessa on kysymys hyvän hallinnon oikeusperiaatteiden (tarkoitussidonnaisuuden periaate ja objektiviteettiperiaate) vastaisesta menettelystä.

AOA on lisäksi kiinnittänyt huomiota aktivointisuunnitelman tekemistä ja sisältöä koskeviin säännöksiin. Aktivointisuunnitelmiin ei oltu kirjattu kaikkia lain edellyttämiä asioita.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen ratkaisut EOAK/5424/2017 ja EOAK/274/2018 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Päivi Pihlajisto, p. 09 432 3388.