Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Apulaisoikeusasiamies moittii Keski-Suomen poliisilaitosta ja työsuojelupiiriä työsuojeluasian käsittelyn viipymisestä

3.12.2009

Työsuojelurikosten tutkinta on syyteoikeuden nopean, kahden vuoden vanhenemisajan vuoksi tehtävä kiireellisesti, toteaa apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja tuoreessa päätöksessään. Kiireellisyysvaatimusta korostaa se, että tutkinta jakautuu kahdelle eri viranomaiselle, poliisille ja työsuojelupiirille. Lisäksi on varattava aikaa yleiselle syyttäjälle mahdollisen syyteharkinnan tekemiseen.
 
Työsuojelupiiri viivytteli lausuntoa

Poliisi lähetti helmikuussa 2007 esitutkinta-aineiston Keski-Suomen työsuojelu­piiriin lausuntoa varten.  Piirin lakimies antoi lausunnon maaliskuussa 2008, kun syyteoikeuden vanhentuminen oli jo käsillä. Poliisi kiirehti lausuntoa neljä kertaa sähköpostitse ja puhelimitse. Lakimies antoi lausunnon vasta, kun johtava kihlakunnansyyttäjä asetti hänelle määräajan. Myös kantelija oli useasti yhteydessä lakimieheen kiirehtien asiaa.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan poliisi on vastuussa esitutkinnan loppuun saattamisesta. Piirin lakimies oli kuitenkin omalla menettelyllään aiheuttanut esitutkinnan viiveen. Lakimies ei esittänyt hyväksyttävää syytä käsittelyn kestolle.

Moitteet työsuojelupiirille, poliisille ja syyttäjälle

Apulaisoikeusasiamies Pajuoja on saattanut käsityksensä virheellisestä menettelystä Keski-Suomen työsuojelupiirin lakimiehen tietoon.

Apulaisoikeusasiamies moittii myös poliisin tutkinnanjohtajaa esitutkinnan viipymisestä. Tutkinnanjohtaja oli yhteydessä syyttäjään vasta, kun syyteoikeus oli vanhenemassa. Tutkinnanjohtajan mukaan syynä viipymiseen oli suuri työmäärä. Hän ei katsonut voivansa priorisoida työrikoksia vakavien henkeen ja terveyteen kohdistuvien, välittömiä toimia edellyttävien rikosten kustannuk­sella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on aiemmin arvostellut syyttäjän yhteydenpitoa samassa asiassa (dnro 40/41/09).

Arvostelua myös toisesta viivästyksestä

Apulaisoikeusasiamies arvosteli työsuojelupiirin lakimiehen menettelyä myös toisessa syyteoikeuden vanhenemista koskevassa kantelussa (2497/4/08). Työsuojeluasia saapui piirin käsiteltäväksi neljä kuukautta ennen syyteoikeuden vanhenemista. Lakimies arvioi ensin, ettei asiaa saateta poliisitutkintaan. Myöhemmin hän kuitenkin toimitti asian tutkittavaksi syyteoikeuden jo vanhennuttua.

Viranomaisten tulisi kehittää yhteistyötä

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan olisi perusteltua, että Keski-Suomen poliisi, työsuojelupiiri ja syyttäjä kehittäisivät yhteistyötään työsuojelurikosepäilyissä ja niiden tutkinnassa. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi niin, että työrikoksissa poliisin olisi toimitettava syyttäjälle kirjallinen tutkinta­suunnitelma aikatauluineen. Syyteoikeuden lyhyen vanhentumisajan takia yhteistyöllä on poikkeuk­sellisen suuri merkitys työrikosten seuraamusjärjestelmässä. Sillä on myös ennalta ehkäisevää vaikutusta työturvallisuuden laiminlyöntien torjunnassa.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan ratkaisut dnrot 460/4/08, 1753/4/08 ja 2497/4/08 kokonaisuudessaan

Lisätietoja antavat oikeusasiamiehensihteerit Astrid Geisor-Goman (ratkaisut 460 ja 1753), puh. (09) 4323365 ja Juha Niemelä (ratkaisu 2497), puh. (09) 4323356.