Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin arvostelee kahden kaupungin menettelyä vahingonkorvausta koskevien vaatimusten käsittelemisessä

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden toimialan päätöksiin vahingonkorvausvaatimuksista ei liitetty muutoksenhakuohjetta. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännössä on korostettu sitä, että kunnallisen viranomaisen yksityisoikeudellista sopimusta koskeviin päätöksiin haetaan muutosta kuntalaissa säädetyllä kunnallisvalituksella. Myös oikeuskansleri on ohjannut, että kunnan viranomaisten sopimusta koskeviin päätöksiin tulee liittää oikaisuvaatimusosoitus ja kunnallisvalitusohje. 

Virheellinen käsitys vahingonkorvausta koskevien päätösten muutoksenhakukelvottomuudesta perustui yksittäiseen korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2003 antamaan ratkaisuun. Korkein hallinto-oikeus oli sittemmin, jo vuonna 2006, tarkentanut kysymyksiä, jotka ratkaistaan hallintolainkäytön mukaisessa järjestyksessä. 

AOA korosti, että perustuslaissa turvattuun oikeusturvaan kuuluu oikeus saada asiansa käsittelyksi asianmukaisesti ja lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.  AOA:n mukaan vaarana oli, että Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen toimialan menettely oli estänyt sen asiakkaiden asioiden asianmukaisen käsittelyn ja oikeusturvan toteutumisen. 

Kouvolan kaupunki puolestaan käsitteli vahingonkorvausvaatimukset vakuutusyhtiön ja kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti siten, että kaikki henkilövahingot ja omavastuurajan ylittävät vahingot annettiin vakuutusyhtiön ratkaistavaksi. Vain selkeissä omavastuurajan alittavissa esinevahingoissa kaupunki päätti korvauksesta vakuutusyhtiötä kuulematta. 

AOA totesi, että kaupunki ei voinut siirtää vakuutusyhtiölle lain mukaista velvollisuuttaan tehdä hallinnollinen päätös sille esitettyyn vahingonkorvausvaatimukseen. Se seikka, että vahingonkorvausvaatimus oli mahdollista saattaa myös kanteena vireille käräjäoikeudessa, ei poistanut kaupungin velvollisuutta käsitellä sille esitetty vaatimus kuntalain ja hallintolain edellyttämällä tavalla. Vahingonkorvausvaatimukseen annettuun päätökseen tuli liittää kuntalain mukainen oikaisuvaatimusosoitus. Edelleen mahdollisen oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen tuli liittää kuntalain mukainen valitusosoitus hallinto-oikeuteen.

Lisäksi AOA arvioi päätöksissään asiakkaille annettavaa muutoksenhakuohjausta. 

- Kysymys on perustuslaissa ja hallintolaissa turvatun hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvan palveluperiaatteen sekä viranomaisen neuvontavelvollisuuden toteuttamisesta.  Samaa vahingonkorvausasiaa voidaan käsitellä sekä hallintolainkäytössä että yleisessä tuomioistuimessa, toteaa AOA Maija Sakslin.

AOAn päätöksen mukaan kunnan vahingonkorvausvaatimusta koskevaan päätökseen tulee liittää kuntalain mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen ja valitusosoitus hallinto-oikeudelle. Tämän lisäksi on hyvän hallinnon mukaista neuvoa mahdollisuudesta saattaa yksityisoikeudellinen vahingonkorvausvaatimus haastehakemuksella käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

- Tämä on yleisesti vaikeasti ymmärrettävä asia, minkä vuoksi tällaisessa monimutkaisessa asiassa neuvonnan tarve on suuri. Neuvontavelvollisuutta korostaa se, että tuomioistuinmaksulain mukaan hallinto-oikeuden ratkaisusta voidaan periä 250 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. Kun asiakkaalle annetaan riittävää ohjausta, hän voi paremmin arvioida käytettävissään olevia oikeussuojakeinoja. On myös yleisen edun kannalta perusteltua, että vältytään turhilta oikeusprosesseilta, sanoo AOA Sakslin.

AOA Maija Sakslinin päätökset EOAK/4661/2016 (Oulu) ja EOAK/2802/2017 (Kouvola).  Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström, p. 09 432 3355.