Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläiseltä moitteet Turun ja Riihimäen vankiloille

Vankien tapaamisia asianajajan kanssa järjestetty lainvastaisesti

5.9.2008

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen arvostelee Turun ja Riihimäen vankiloita siitä, että ne ovat järjestäneet vangin ja tämän asianajajan tapaamisia lainvastaisesti. Vanki ja asianajaja ovat joutuneet tapaamaan huoneissa, joissa heidät erotti pleksiseinä ja keskustelu piti käydä puhelimen välityksellä.

Turun vankilan käytännöstä kanteli asianajaja, joka oli kahdesti joutunut vastoin tahtoaan tapaamaan vangin tällaisissa ns. erityisvalvotuissa olosuhteissa ja luovuttamaan vangille asiakirjoja vartijan välityksellä. Riihimäen vankilassa näin järjestetty tapaaminen herätti vangin epäilyt siitä, että vankilaviranomaiset kuuntelevat hänen keskusteluaan asianajajansa kanssa.

Vangilla on oikeus luottamukselliseen tapaamiseen asianajajansa kanssa

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen korostaa, että yksi vangille kuuluvista keskeisistä oikeusturvatakeista on oikeus vapaaseen ja luottamukselliseen tapaamiseen asianajajan kanssa. Siksi kynnys tapaamisen järjestämiselle erityisvalvottuna tulee pitää erityisen korkealla. Asianajosalaisuutta ei saa murtaa vankilassa niin, että vankilaviranomaiset kuuntelisivat vangin ja asianajajan välistä keskustelua tai lukisivat tapaamisessa esillä olevia asiakirjoja.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen eräissä tuomioissa on todettu ihmisoikeussopimuksen loukkaus, kun asianajaja oli vankilatapaamisessa erotettu päämiehestään lasiseinällä, mikä esti asiakirjojen käsittelyn ja pakotti kovaääniseen keskusteluun.

Apulaisoikeusasiamies huomauttaa myös, että erityisvalvotulle tapaamiselle pitää olla todelliset ja laissa edellytetyt konkreettiset perusteet. Perusteena voi tulla kyseeseen lähinnä vain se, että tapaamisesta epäillään aiheutuvan vaaraa asianajajan turvallisuudelle. Tällöinkin tapaaminen voidaan vastoin asianajajan tahtoa järjestää erityisvalvottuna vain aivan poikkeuksellisesti.

Turun vankilalle huomautus: Lainvastainen menettely ollut yleisenä käytäntönä

Turun vankilassa vangin ja asianajajan erityisvalvotut tapaamiset ovat olleet yleinen käytäntö. Vankilaviranomaiset eivät olleet edes mieltäneet, että tapaamiset tällaisissa olosuhteissa ovat vankeuslain mukaan erityisvalvottuja tapaamisia. Niinpä vankilassa ei ollut suoritettu lainmukaista harkintaa siitä, oliko erityisvalvotuille tapaamisille edellytyksiä.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen pitää Turun vankilan menettelyn virheellisyyttä siinä määrin vakavana, että hän antaa vankilalle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä - siitä huolimatta, että vankila on kantelijalta saadun tiedon mukaan sittemmin luopunut vangin ja asianajajan erityisvalvotuista tapaamisista. Koska vankilassa ei ole muunlaisia tapaamistiloja, vanki ja asianajaja voivat nyt käydä neuvottelut samalla puolella pleksiseinää. Oikeusasiamiehen kansliaan on kuitenkin juuri tullut uusi kantelu erityisvalvotusta asianajajatapaamisesta Turun vankilassa.

Riihimäen vankilassa menetelty virheellisesti yksittäisessä poikkeustapauksessa

Riihimäen vankilassa järjestetyssä erityisvalvotussa tapaamisessa vangille oli syntynyt epäily, että hänen ja asianajajan välistä keskustelua kuunnellaan. Sellaista ei kuitenkaan tullut ilmi, ja asianajajakin oli suostunut järjestelyyn.

Riihimäen vankilassa on kuitenkin olemassa asianajajien tapaamiseen käytettävissä erillinen valvomattoman tapaamisen mukainen tila. Siinä vangin ja asianajajan välillä ei ole pleksi- tai muuta seinää, mikä tekee mahdolliseksi asiakirjojen lukemisen ja käsittelyn yhdessä. Saadun selvityksen mukaan tapaamisia on kuitenkin saatettu järjestää erityisvalvotussa tilassa, jos asianajajia on ollut yhtä aikaa useampia samalla osastolla. Tällöin sekä asianajaja että vanki istuvat pleksin samalla puolella. Kantelun tapauksessa oli poikettu normaalista käytännöstä ilman, että menettelylle voitiin esittää riittäviä perusteluita. Apulaisoikeusasiamies saattoi vankilan tietoon käsityksensä virheellisestä menettelystä.

Vankeus- ja tutkintavangilla yhtäläinen tarve luottamukselliseen tapaamiseen

Apulaisoikeusasiamies pitää epätyydyttävänä, että vankeuslaissa ja tutkintavankeuslaissa on säädetty erilailla vangin ja hänen asiamiehensä tapaamisista. Vankeuslain mukaan tapaaminen "voidaan sallia" ilman valvontaa. Tutkintavankeuslain mukaan taas tapaamista "ei saa" valvoa, ellei ole perusteltua syytä epäillä, että tapaamisessa rikottaisiin lakia.

Apulaisoikeusasiamies esittää oikeusministeriön harkittavaksi, antaako vankeuslain sääntelyn ongelmallisuus aihetta lain tarkistamiseen. Hän odottaa ministeriön vastausta 30.1.2009 mennessä.


Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätökset dnro 3287/4/07 ja dnro 531/4/07  kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Pasi Pölönen,
puh. (09) 432 3345.