Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Apulaisoikeusasiamies esittää postilain täsmentämistä

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin esittää liikenne- ja viestintäministeriölle (LVM) postilain täsmentämistä. AOA tutki omasta aloitteesta, mitä julkisia hallintotehtäviä postilaki sisältää ja mitä julkisia hallintotehtäviä Posti hoitaa. Tämä arviointi vaikuttaa muun muassa siihen, miten hallinnon yleislakeja, kuten hallintolakia ja kielilakia, arvioidaan yhtiön toiminnassa. Julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan myös esimerkiksi osakeyhtiön tulee lähtökohtaisesti noudattaa hallintolakia ja kielilakia samoin perustein kuin viranomaisten.  

AOA:n mukaan postilain sisältämä sääntelykokonaisuus on osin varsin tulkinnanvarainen siinä, mitkä sen sisältämistä tehtävistä ovat julkisia hallintotehtäviä ja milloin Posti Group Oyj:n toiminnassa on kyse tällaisen tehtävän hoitamisesta. AOA:n tulkinnan mukaan postilaissa säädetyistä tehtävistä julkisia hallintotehtäviä ovat ainakin lakisääteinen tiedoksiantomenettely, postinumerojärjestelmän ylläpito ja postipakettien avaaminen. Lisäksi Posti Group Oyj hoitaa muun lainsäädännön perusteella julkisina hallintotehtävinä muuttoilmoitusten vastaanottamiseen ja ennakkoäänestyspaikkana toimimiseen liittyviä tehtäviä. Postilähetyksen tullivalvontaan ottamista koskevan ilmoituksen lähettämisen osalta AOA katsoo, että tältä osin tulisi vielä erikseen arvioida tarvetta säätää tämä tehtävä julkiseksi hallintotehtäväksi. 

AOA pitää tärkeänä, että postilaissa säädettyjen tehtävien oikeudellisesta luonteesta saataisiin yksiselitteinen ratkaisu ja postitoimintaan liittyvät julkiset hallintotehtävät kartoitetaan ja määritellään lainsäädännössä. 

– Selkeyttäminen on sekä valtiosääntöoikeudellisesti että laajemminkin lainsäädännön toimivuuden kannalta perusteltua, Sakslin korostaa. 

LVM:ssä on vireillä postilain muuttamiseen tähtäävä lainvalmistelu, ja hallituksen esitys on kaavailtu annettavan eduskunnalle syysistuntokaudella 2021. AOA esittää, että postilain sisältämät julkiset hallintotehtävät määriteltäisiin tässä yhteydessä.

Esitys liittyy AOA:n vuonna 2018 antamaan päätökseen (5410/2017), joka koski Postin maksullista palvelunumeroa ja sitä, soveltuuko hallintolain sääntely neuvonnan maksuttomuudesta Postin toimintaan ja erityisesti sen yleispalveluun. AOA on vuonna 2018 myös esittänyt LVM:n arvioitavaksi, tulisiko postilain sääntelyä lakisääteisestä tiedoksiantomenettelystä muuttaa (2959/2017).

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin ratkaisu 1069/2019 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Mikko Sarja, p. 09 432 3364