Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Apulaisoikeusasiamieheltä huomautus käräjätuomarille lainvastaisesta menettelystä

Käräjäoikeus jätti arkistoimatta haastehakemuksen

28.11.2007

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen moittii Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomaria lainvastaisesta menettelystä. Tuomari ei ollut arkistoinut haastehakemusta ja sen liitteitä, vaan palautti asiakirjat kantajalle, kun haaste peruuntui. Menettely on vastoin arkistolakia ja käräjäoikeuden arkistosääntöä, minkä lisäksi sillä on loukattu julkisuuslain mukaisia tiedonsaantioikeuksia ja niiden kontrollointimahdollisuuksia. Haastehakemus liitteineen kuuluu säilyttää arkistossa pysyvästi riippumatta siitä, miten asia on päättynyt.

Helsingin Sanomien Sunnuntaidebatti-kirjoituksessa "Nokiaa ympäröi vaikenemisen muuri" 22.10.2006 tuli ilmi, että HS:n toimittaja ei ollut saanut käräjäoikeudesta pyytämäänsä haastetta, koska käräjäoikeudella ei enää ollut sitä. Kirjoituksessa ihmeteltiin, miten käräjäoikeus saattoi vastoin arkistointisääntöään poistaa asiakirjat arkistosta. Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen otti asian tutkittavakseen omasta aloitteestaan.

Ratkaisussa apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen toteaa, että arkistolain ja käräjäoikeuden arkistonmuodostamissuunnitelman mukaan haastehakemus ja sen täydennykseen liittyvät asiakirjat on säilytettävä pysyvästi. Niiden tulisi siis olla arkistoituina käräjäoikeudessa eikä niitä voi luovuttaa niin, että ne poistuisivat lopullisesti viranomaisen hallusta. Kun asiakirjat oli tässä tapauksessa palautettu kantajalle, käräjäoikeuden arkistoon ei jäänyt kuin kaksi käräjäoikeuden tekemää käsittelypäätöstä asiassa.

Apulaisoikeusasiamies muistuttaa, että arkistotoimen tarkoituksena on turvata muun muassa tietojensaantioikeuksien samoin kuin tietosuojan ja tutkimuksellisten intressien toteutuminen. Lisäksi viranomaisten asiakirjojen säilyttäminen mahdollistaa julkisuusperiaatteen toteutumisen, ja sitä kautta arkistointi suojaa yksilön oikeuksia suhteessa julkiseen valtaan. Tässä suhteessa kyse on yksilön oikeusturvan edistämisestä. Julkisuus palvelee lainkäytön objektiivisuutta, julkisen vallan käytön demokraattista kontrollia ja siten myös luottamusta oikeuslaitokseen ja viranomaistoimintaan yleisemminkin. Lainkäytön julkisuus mahdollistaa yhdenvertaisuuden toteutumisen valvonnan. Kun asiakirjat oli palautettu, viranomaisen asiakirjan julkisuus ja julkisuudella turvatut intressit eivät voi toteutua, huomauttaa Jääskeläinen.

Toinen apulaisoikeusasiamiehen tutkinnassa esille noussut kysymys koskee käräjäoikeuden päätöstä pitää asiakirjat salassa kymmenen vuotta. Päätös oli annettu tuomioistuimen kansliassa ilman, että olisi järjestetty istuntoa. Apulaisoikeusasiamies toteaa, että tapahtuma-aikaan voimassa olleen lain mukaan salassapitopäätöstä ei voinut tehdä istunnon ulkopuolella ilman suullista käsittelyä.  Kun asiakirjat oli palautettu, salassapitopäätöksen sisällöllisen oikeellisuuden kontrollointi tuli mahdottomaksi niin kaikille kuuluvan tiedonsaantioikeuden ja siihen liittyvän muutoksenhakuoikeuden kuin yleisen laillisuusvalvonnan kannalta.

Oikeudenkäynnin ja oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuutta koskevassa lainsäädännössä on sittemmin tapahtunut muutoksia. Sen vuoksi apulaisoikeusasiamies tyytyi tältä osin saattamaan käräjätuomarin tietoon käsityksensä salassapitomääräyksen antamisen edellytyksistä.

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisu drno 4111/2/06 kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Pasi Pölönen, puh (09) 432 3345.