Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

AOA Sakslin kiirehtii parannuksia ilman huoltajaa Suomeen tulleiden lasten asemaan

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin kiirehtii lainsäädännön uudistamista siten, että kansainvälistä suojelua hakeneiden lasten oikeus saada maksutonta perusopetusta turvataan lainsäädännössä. Tätä edellyttävät sekä perustuslaki että lapsen oikeuksien sopimus.

Sakslin on pyytänyt opetus- ja kulttuuriministeriötä ilmoittamaan helmikuun loppuun mennessä, missä vaiheessa asian valmistelu on.

Eduskunta käsitteli viime talvena lakiehdotusta kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta. Tuolloin perustuslakivaliokunta piti tärkeänä, että lasten oikeus maksuttomaan perusopetukseen turvataan lainsäädännössä mahdollisimman pian. Uudistus sisältyy pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan.

Apulaisoikeusasiamies tutki asiaa omana aloitteena. Vuonna 2010 oli tarkastuksella todettu, että Siuntioon majoitetuille, ilman huoltajaa tulleille lapsille ei ollut järjestetty perusopetusta. Tämä poikkesi muiden kuntien noudattamasta käytännöstä.

Kunnan mukaan sillä ei ollut lakiin perustuvaa velvollisuutta järjestää opetusta. Sittemmin Siuntio on muuttanut kantansa, ja lapset ovat voineet osallistua maahanmuuttajille tarkoitettuun opetukseen viime syksystä alkaen.

Ohjeistusta ja neuvontaa kunnille

Apulaisoikeusasiamies on huolissaan myös siitä, että ilman huoltajaa tullut lapsi saattaa jäädä ilman lastensuojelun palveluja, koska eri hallinnonalojen lainsäädännön ja viranomaiskäytäntöjen yhteensovittaminen koetaan vaikeaksi.

Ongelma tuli esille, kun oikeusasiamies oli saanut lastensuojeluviranomaiselta asiakirjoja, joissa oli epätarkkuuksia ja virheellisiä tietoja. Ne johtuivat ilmeisesti siitä, että viranomainen ei tuntenut turvapaikkamenettelyä. 

Sakslin on esittänyt sisäasiainministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle, että ne järjestäisivät yhteistyössä ohjeistuksen ja neuvonnan kuntien lastensuojeluviranomaisille.

Ohjeistusta tarvitaan tilanteissa, joissa lasten asema määräytyy samanaikaisesti sekä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoa ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämistä koskevan lainsäädännön että lastensuojelulain ja muun sosiaalihuollon lainsäädännön perusteella.

Sakslin pyysi ministeriöitä ilmoittamaan huhtikuun alkuun mennessä, onko esitys antanut niille aihetta toimenpiteisiin.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin ratkaisu 1420/2/10 kokonaisuudessaan. Ratkaisu 4509/4/09 on salassapidettävä.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kirsti Kurki-Suonio, puhelin 09 432 3357.