Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

AOA Lindstedt: Kielellinen tasa-arvo ei toteudu Vaasan hovioikeudessa

Ruotsinkielisten asioiden käsittely kestää lähes kaksi kertaa pidempään kuin suomenkielisten

27.4.2006

Kielellinen tasa-arvo ei toteudu Vaasan hovioikeudessa, kun ruotsinkielisten asioiden käsittely kestää lähes kaksi kertaa pidempään kuin suomenkielisten. Näin kävi apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin saaman selvityksen mukaan ainakin vuonna 2004. Tällainen ero ei voi hänen mielestään johtua juttujen määrästä tai laadusta.

Apulaisoikeusasiamies on tutkinut asioiden käsittelyaikoja Vaasan hovioikeudessa Finlands-svensk samling r.f.:n kantelun pohjalta. Erot suomen- ja ruotsinkielisten juttujen käsittelyajoissa olivat vielä vuosina 2000 - 2002 hyväksyttävissä, kun eroa oli vain kuukauden tai kaksi. Hovioikeuden mukaan erot käsittelyajoissa johtuivat tuolloin todennäköisimmin eroista juttujen monimutkaisuudessa.

Vuonna 2003 ruotsinkielisten asioiden käsittely vei apulaisoikeusasiamiehen saaman selvityksen mukaan kuitenkin jo lähes neljä kuukautta enemmän kuin suomenkielisten. Tällaiset erot eivät hovioikeudenkaan käsityksen mukaan enää voineet selittyä asioiden monimutkaisuudella, vaan huonontunut tilanne johtui epäilemättä siitä, että hovioikeudessa oli pulaa ruotsinkielentaitoisista jäsenistä ja esittelijöistä. Vuonna 2004 erot käsittelyajoissa kasvoivat edelleen, ja ruotsinkielisten asioiden käsittely kesti jo keskimäärin 12,5 kuukautta, kun suomenkieliset ratkesivat noin 6,5 kuukaudessa.

Apulaisoikeusasiamies Lindstedt muistuttaa ratkaisussaan, että perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eriarvoiseen asemaan esimerkiksi kielen perusteella. Kielellisten oikeuksien täysimääräinen toteutuminen on erityisen tärkeää oikeudenkäynnissä, koska siinä päätetään henkilöä ja hänen oikeuksiaan voimakkaasti ja monin tavoin koskevista asioista. Apulaisoikeusasiamies korostaa, että viranomaisen on oma-aloitteisesti huolehdittava siitä, että jokaiselle kuuluvat oikeudet toteutuvat myös käytännössä.

Apulaisoikeusasiamiehen mielestä vaikuttaa siltä, että hovioikeus on parhaansa mukaan pyrkinyt voimavarojensa puitteissa käsittelemään myös ruotsinkieliset asiat perustuslain edellyttämällä ja osapuolten oikeusturvaodotukset täyttävällä tavalla. Ongelman ydin on hänen nähdäkseen voimavaroissa eli siinä, että ruotsinkielentaitoisia jäseniä ja esittelijöitä ei ole ollut helppo saada. Kielelliset oikeudet ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sisältyvä joutuisa käsittely ovat siksi tavallaan ristiriidassa: jos ruotsinkielinen haluaa pitää kiinni kielellisistä oikeuksistaan, hän voi joutua tinkimään siitä, että hän saa asiansa käsitellyksi samassa ajassa kuin suomenkielinen. Tämä on perusoikeuksien kannalta ongelmallista.

Apulaisoikeusasiamies Lindstedt kiinnittää Vaasan hovioikeuden huomiota kielellisen tasa-arvon tärkeyteen. Hän on lähettänyt päätöksensä myös oikeusministeriölle, jonka tehtävä on huolehtia oikeuslaitoksen toiminnasta.

Apulaisoikeusasiamies on lisäksi pyytänyt sekä hovioikeutta että oikeusministeriötä ilmoittamaan vuoden 2006 loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin hänen päätöksensä on antanut aihetta, sekä hovioikeutta ilmoittamaan myös, mihin suuntaan käsittelyajat ovat kehittyneet vuonna 2005 ja 2006.

Apulaisoikeusasiamies on ottanut omasta aloitteestaan tutkittavakseen ruotsinkielisten juttujen käsittelyajat myös Helsingin ja Turun hovioikeuksissa.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja, puh. (09) 432 3364.

Apulaisoikeusasiamiehen päätös dnro 1538/4/04 kokonaisuudessaan.