Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

AOA kyseenalaisti putkavartioinnin ulkoistamisen yksityiselle vartiointiliikkeelle

9.10.2009

Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin mukaan lainsäätäjän olisi arvioitava, voidaanko poliisin säilytyssuojassa olevien vartiointi siirtää yksityiselle vartiointiliikkeelle.

Kantelussa oikeusasiamiehelle arvosteltiin sitä, että entisen Lieksan kihlakunnan poliisilaitoksen säilytyssuojassa vartiointia oli hoitanut yksityinen vartiointiliike.

Kantelun tutkinnassa kävi ilmi, että Lieksan poliisilaitoksella kuten eräillä muillakin poliisilaitoksilla oli tehty sopimuksia poliisilaitoksen säilytystilojen vartioinnista yksityisen vartiointiliikkeen kanssa. Tähän oikeuttavaa lainsäädäntöä ei kuitenkaan ole.

Apulaisoikeusasiamies katsoi, että vartijan toimi on ainakin osin perustuslaissa tarkoitettu julkinen hallintotehtävä, joka voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla. Julkisen hallintotehtävän siitä tekee se, että vartijan on osaltaan vastattava säilytystilan järjestyksestä ja turvallisuudesta, vartijan on osaltaan toimittava perustuslaista johdettavissa olevien hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti, vartija voi joutua puuttumaan perustuslaissa suojattuun henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja omaisuuden suojaan ja vartija voi joutua käyttämään voimakeinoja, jotka ylittävät jokaiselle kuuluvat ns. jokamiehen oikeudet.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan osa tehtävistä saattaa lisäksi olla perustuslaissa tarkoitettua merkittävää julkisen vallan käyttöä, jota perustuslain mukaan ei saa lainkaanantaa muille kuin viranomaisille.

Apulaisoikeusasiamies pyysi sisäasiainministeriön poliisiosastoa, Itä-Suomen lääninhallituksen poliisiosastoa ja Pohjois-Karjalan poliisilaitosta ilmoittamaan 31.12.2009 mennessä, mitä toimenpiteitä hänen päätöksensä aiheuttaa.

Kantelun tutkinnan yhteydessä kävi ilmi, että vapautensa menettänyt henkilö saattoi olla silloisen Lieksan kihlakunnan poliisilaitoksen säilytyssuojassa tunnin ajan ilman valvontaa, kun säilytystilassa tai poliisiasemalle ei ollut paikan päällä ketään henkilökuntaan kuuluvaa. Apulaisoikeusasiamies katsoi, että tällainen tilanne ei täytä lain edellyttämää valvonnan tasoa.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu dnro 1640/4/08 kokonaisuudessaan

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Mikko Eteläpää,
puh. (09) 432 3359.