Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

AOA Jääskeläiseltä huomautus Sipoon kunnalle

Kunta laiminlöi kopiomaksuista perittävän taksan saattamisen julkisuuslain mukaiseksi

14.6.2007

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut Sipoon kunnanhallitukselle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä, koska kunta ei ollut saattanut kopiomaksuja koskevaa maksutaksaansa julkisuuslain mukaiseksi laissa säädetyssä määräajassa. Apulaisoikeusasiamies on pyytänyt kunnanhallitusta ilmoittamaan hänelle, kun taksa on muutettu vastaamaan voimassa olevan lain määräyksiä. Lisäksi apulaisoikeusasiamies arvostelee Sipoon kuntaa siitä, että kopioista peritään taksaan virheellisesti sisällytetty arvonlisävero.  

Julkisuuslain säännöstä maksuista, joita peritään asiakirjan ja tiedon antamisesta, muutettiin 1.10.2005 voimaan tulleella lailla. Lain voimaantulosäännöksen mukaisesti kuntien tuli tarkistaa maksuja koskevat määräykset ja muut päätökset julkisuuslain vaatimusten mukaisiksi viimeistään 1.10.2006 mennessä. Sipoon kunta ei kuitenkaan ole tarkistanut kunnan taksaa lain mukaiseksi, vaan kunnassa on edelleen käytössä 1.1.2002 vahvistettu taksa. Taksan uudistamiseen on nähtävästi ryhdytty vasta sen jälkeen, kun apulaisoikeusasiamies oli lähettänyt huhtikuussa 2007 Sipoon kunnanhallitukselle selityspyynnön asiasta.  
   
Kunnan käytössä olevassa taksassa määrättyihin kopiomaksuihin sisältyy lisäksi arvonlisävero. Arvonlisäverolain mukaan arvonlisäveroa suoritetaan valtiolle liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä.

Apulaisoikeusasiamies korostaa, että silloin kun on kysymys julkisuuslain mukaisesta tietopyynnöstä, joka koskee julkisuuslain mukaista viranomaisen asiakirjaa, kysymys ei ole kunnan liiketoiminnan muodossa tapahtuvasta tavaroiden tai palvelujen myynnistä. Näin ollen Sipoon kunta on apulaisoikeusasiamiehen mukaan menetellyt virheellisesti, kun se on perinyt kunnan hallussa olleista julkisuuslain tarkoittamista viranomaisen asiakirjoista otetuista kopioista arvonlisäveron kopioiden tilaajalta. Myös kunnan taksaa on apulaisoikeusasiamiehen mukaan pidettävä virheellisenä siltä osin kun siinä määrättyihin kopioiden hintoihin sisältyy arvonlisävero.

Sipoon kunnan menettely tuli esille, kun Sipoon kunnalta kopioita tilannut yhtiö kanteli oikeusasiamiehelle kopiomaksuista, joita kunta oli tältä perinyt.

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös dnro 3701/4/05  kokonaisuudessaan.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja, puh. (09) 432 3358