Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Anmärkning till Folkpensionsanstalten på grund av dröjsmål vid handläggning av utkomststödsärende


Riksdagens biträdande justitieombudsman (BJO) Jussi Pajuoja har tilldelat en anmärkning till Folkpensionsanstalten (Fpa) på grund av lagstridig fördröjning av handläggning av utkomstärende. Fpa hade inte iakttagit den i lag föreskrivna tiden för handläggningen.

BJO anser att Fpa:s förfarande vara klandervärd särskilt med avseende på utkomststödets karaktär som stöd som beviljas i sista hand.

Enligt Fpa:s utredning är orsaken till fördröjningen problem som förekommit i handläggningsprocessen och köer som vållats av systemtekniska orsaker.

Enligt statistiken varierar handläggningstiderna per distrikt. Speciellt i södra försäkringsdistriktet har kunderna varit tvungna att vänta länge.

BJO anser det vara positivt att Fpa har i sina utredningar ansett situationen som allvarlig och vidtagit åtgärder för att rätta till konstaterade fel samt rekryterat flera tjänstemän. Åtgärderna är dock ännu inte tillräckliga eftersom det utgående från de inkomna klagomålen fortfarande förekommer problem i FPA:s handläggning av ansökningar och kundtjänst.

Begärda tilläggsutredningar från Fpa

Förutom tilldelning av anmärkning har BJO begärt Fpa om utredning av bl.a. följande frågor:

-hur kan Fpa särskilja de brådskande ansökningarna där hjälp behövs omedelbart bland ansökningarna?

-hur förhåller sig Fpa till kostnader och besvär som vållats kunden på grund av dess förfarande? Hur ersätts och kompenseras kunderna?

-hur samarbetar Fpa med kommunens socialväsende?

-hur beaktas boendeutgifter som anses godkända och skäliga i beslutsprocesserna?

-varför är Fpa:s telefontjänst avgiftsbelagd?

Brådskande fall

BJO vill även påminna om att om Fpa inte haft möjlighet att handlägga ansökan kan kunden i brådskande fall vända sig till kommunens socialväsende. Kommunen kan bevilja enligt egen prövning förebyggande stöd för brådskande behov.

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuojas beslut EOAK/649/2017 publiceras i sin helhet på justitieombudsmannens webbsidor, http://www.ombudsman.fi/

Mer information ger referendarieråd Tapio Räty, tfn 09 432 3379