Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Alle 18-vuotiaat tulisi sijoittaa vankilassa erilleen aikuisista

Nykyinen käytäntö sijoittaa alaikäiset aikuisten osastoille on vastoin lakia

18.11.2010

Lain mukaan alaikäiset tulee sijoittaa vankilassa erilleen aikuisista vangeista. Tästä voidaan poiketa vain, jos lapsen etu sitä vaatii, huomauttaa eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen.

Erilleen sijoittamisen tarkoituksena on suojella lapsia ja taata heidän turvallisuutensa. Lasten katsotaan olevan haavoittuva ryhmä, johon kohdistuu erityinen riski tulla niin fyysisesti kuin psyykkisestikin kaltoin kohteluluksi, jos heitä ei pidetä erossa aikuisista vangeista.

Käytännössä alle 18-vuotiaat vangit sijoitetaan kuitenkin lähes poikkeuksetta samoille osastoille täysi-ikäisten vankien kanssa.

Tämä kävi ilmi, kun oikeusasiamies pyysi Rikosseuraamusvirastoa* selvittämään, mihin vankiloihin alaikäisiä sijoitetaan, miten heidän pitämisensä erillään aikuisista vangeista on järjestetty ja, jos heitä ei ole sijoitettu erilleen aikuisista, millä perustein sen on katsottu olevan lapsen edun mukaista.

Oikeusasiamies huomauttaa, että alaikäisten sijoittaminen aikuisten vankien kanssa samalle osastolle ei voi olla ratkaisuna säännönmukainen tai peräti ainoa, kuten se nyt näyttää olevan. Käytäntö on vastoin lakia ja ihmisoikeussopimuksia.

Rikosseuraamusviraston selvityksestä ei kuitenkaan käynyt ilmi, mihin toimiin - jos mihinkään, se oli ryhtynyt alaikäisten erilleen sijoittamista koskevien vankeuslain ja tutkintavankeuslain säännösten toimeenpanemiseksi.

15 - 17-vuotiaiden sijoittamisessa tulee ottaa huomioon lapsen etu

Rikosseuraamuslaitoksen mukaan alaikäisten sijoittelussa vankiloihin on kaksi vaihtoehtoa: Joko heidät sijoitetaan samoille osastoille aikuisten vankien kanssa, jolloin heillä on mahdollisuus osallistua osastoilla järjestettävään toimintaan ja kanssakäymiseen muiden vankien kanssa. Toinen vaihtoehto on, että heidät sijoitetaan erilleen, yleensä suljetulle osastolle, jolloin heillä ei ole mahdollisuutta osallistua toimintoihin tai ainakin niitä on hyvin vähän.

Oikeusasiamiehen mukaan on hyvin ongelmallista, jos alaikäisten sijoittaminen aikuisten vankien osastoille on edellytyksenä heidän sosiaalisille kontakteilleen ja mahdollisuuksilleen osallistua toimintaan.

Kaikkien vankien asianmukaiseen kohteluun kuuluu, että he voivat olla muiden vankien seurassa ja viettää aikaa sellin ulkopuolella erilaisissa heille hyödyllisissä ja mielekkäissä toiminnoissa. Lapsille sosiaaliset kontaktit ja monipuoliset toimintamahdollisuudet ovat erityisen tärkeitä heidän kehityksensä ja hyvinvointinsa turvaamiseksi.

Vaikka alaikäisten vankien mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen on turvattava, pitää myös varmistaa heidän turvallisuutensa ja se, että he eivät joudu minkäänlaisen uhan, painostuksen, väkivallan tai hyväksikäytön uhreiksi. Tämä on alaikäisten vankien kohtelun ehdoton edellytys. Käytännössä riittävän tehokkaan valvonnan järjestäminen alaikäisten suojelemiseksi on oikeusasiamiehen käsityksen mukaan lähes mahdotonta, jos heidät on majoitettu samoihin tiloihin aikuisten vankien kanssa.

Oikeusasiamies korostaa siksi, että alaikäisillä tulee olla omat majoitustilat, joihin täysi-ikäisillä vangeilla ei ole pääsyä. Tätä on toistuvasti korostanut myös Kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi toimiva eurooppalainen komitea (CPT). Myös YK:n Lapsen oikeuksien komitea on vaatinut Suomelta alaikäisten sijoittamista erilleen.

Alaikäisten majoittaminen erillisiin tiloihin ei saa estää sitä, että heillä on mahdollisuus osallistua ja olla kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa. Majoittaminen erillään aikuisista ei saa muutenkaan merkitä eristämisen kaltaisia olosuhteita. Lasten turvallisuuden takaaminen ja suojelun tarve eivät saa johtaa eristämiseen.

Oikeusasiamies ei pidä taloudellisten voimavarojen, henkilökunnan tai tilojen puutetta hyväksyttävänä perusteena sille, että lapsia ei voida pitää erillään aikuisista tai että heidän mahdollisuutensa olla kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa ja osallistua erilaisiin toimintoihin ovat vähäiset tai niitä ei ole.

Henkilökunnalle asiantuntemus lasten edun arviointiin

Oikeusasiamies painottaa myös, että alaikäisten sijoittamisesta päättävillä ja rangaistusajan suunnitelmaa laativilla virkamiehillä sekä vankilassa alaikäisten kanssa työskentelevällä henkilökunnalla tulee olla riittävästi asiantuntemusta lasten edun ja lasten iästä ja kehitysvaiheesta johtuvien tarpeiden tunnistamiseksi ja huomioon ottamiseksi.

Oikeusasiamies on pyytänyt Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikköä ilmoittamaan viimeistään 30.6.2011, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt alaikäisten vankien tilanteen korjaamiseksi. 

* nykyisin Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö 


OA Jääskeläisen päätös dnro 879/2/08 kokonaisuudessaan

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Anu Rita, puh. (09) 4321.