Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Ajoneuvoverotuksessa oikeusturvaongelmia

 Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen esittää valtiovarainministeriölle ajoneuvoverolain muuttamista.

Ajoneuvohallintokeskusta hän patistaa tehostamaan ajoneuvoveron perintää oikealta verovelvolliselta ja painottaa nykyistä joutuisampaa ilmoitusvelvollisuutta.

4.12.2006

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen tutkittavana on ollut lähes 20 kantelua ongelmista, kun ajoneuvo vaihtaa omistajaa: Jos auton edellinen omistaja ei ole maksanut omaa ajoneuvoveroaan eräpäivään mennessä, auto on käyttökiellossa ja sen kuljettaminen on rangaistavaa. Uusi omistaja ei kuitenkaan välttämättä tiedä käyttökiellosta. Kun asia tulee ilmi, uusi omistaja joutuu maksamaan edellisen omistajan ajoneuvoveron saadakseen käyttää autoaan. Erityisesti ongelmia on syntynyt silloin, kun edellisen omistajan vero on erääntynyt vasta omistajanvaihdoksen jälkeen. Tällaiset tapaukset ovat yleistyneet vuoden 2004 alusta voimaan tulleen uuden ajoneuvoverolain myötä.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen painottaa, että Ajoneuvohallintokeskuksen tulisi huolehtia siitä, että auton uusi omistaja saa tiedon edellisen omistajan veron maksun laiminlyönnistä ja autonsa käyttökiellosta heti, kun tämä tieto välittyy ajoneuvoliikennerekisteriin, mikä tapahtuu noin viikossa. Nykyisin Ajoneuvohallintokeskus ilmoittaa maksamatta jääneestä verosta uudelle omistajalle vasta noin kahden kuukauden kuluttua veron eräpäivästä. Auto on ollut käyttökiellossa jo yhtä pitkän ajan, sillä käyttökielto alkaa välittömästi siitä, kun ajoneuvoveroa ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Myös silloin, kun ajoneuvon omistus ei ole vaihtunut, verovelvolliselle tulisi heti ilmoittaa veron suorittamatta jäämisestä ja käyttökiellosta, koska veron suorittamatta jääminen on voinut johtua monista muistakin syistä kuin veron maksun tahallisesta laiminlyönnistä. Tällöin olisi tärkeää, että verovelvollinen voisi selvittää ja korjata asian ennen hänelle yllättävää ja joskus kohtuutonta ajoneuvonsa käyttökieltoa.  Eräässä tapauksessa kantelija oli maksanut vuonna 2006 maksuunpannun ajoneuvoveron ajallaan kuitenkin käyttäen edellisen vuoden viitenumeroa. Tällöin maksu kirjautui edellisen vuoden veron liikamaksuksi ja vuoden 2006 vero jäi siten kokonaan maksamatta. Ajoneuvo joutui käyttökieltoon eikä verovelvollisella ollut tietoa siitä. Hänen ja hänen perheensä kesälomamatka oli peruuntua, kun laivasatamassa rajavartija ilmoitti, että vero oli maksamatta ja ajoneuvo käyttökiellossa.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläisen mielestä Ajoneuvohallintokeskuksen velvollisuus on pyrkiä ensisijaisesti siihen, että veron maksaa auton edellinen omistaja, joka on verovelvollinen. Ajoneuvohallintokeskuksen tulisi siksi lähettää myös edelliselle omistajalle maksumuistutus heti, kun se saa tiedon maksun laiminlyönnistä. Samalla Ajoneuvohallintokeskuksen tulisi mainita käyttökiellosta ja siitä, että vero saadaan periä ulosottoteitse ilman tuomiota tai päätöstä. Tämän jälkeen Ajoneuvohallintokeskuksen tulisi ryhtyä perimään veroa mahdollisimman pikaisesti ulosottoteitse, jotta vero tulisi siitä vastuussa olevan verovelvollisen maksettavaksi. Nykyisin Ajoneuvohallintokeskus ei juurikaan peri veroa ulosottokeinoin.

Valtiovarainministeriölle apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen esittää ajoneuvoverolain muuttamista niin, että käyttökielto tulisi voimaan vasta tietyn, laissa säädetyn määräajan kuluttua veron eräpäivästä. Tämä tekisi mahdolliseksi sen, että auton käyttökiellosta voitaisiin ilmoittaa sekä uudelle että edelliselle omistajalle jo etukäteen. Tässä ajassa myös Ajoneuvohallintokeskuksen tulisi periä veroa auton edelliseltä omistajalta.

Lisäksi apulaisoikeusasiamies esittää valtiovarainministeriön harkittavaksi säännösten muuttamista niin, että auton ostajalla olisi mahdollisuus saada käyttökielto peruutetuksi silloin, kun kieltoa voidaan pitää kohtuuttomana.  Nykyiset säännökset ovat tässä suhteessa uuden omistajan oikeusturvan kannalta merkityksettömät.

Apulaisoikeusasiamies on pyytänyt Ajoneuvohallintokeskusta ja valtiovarainministeriötä ilmoittamaan 15.3.2007 mennessä, mihin toimenpiteisiin ne aikovat ryhtyä tilanteen korjaamiseksi.

Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätökset dnrot 1515/4/04, 2200/4/04, 2710/4/04 ja 3076/4/04.

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström, puh. (09) 432 3355.