Ratkaisut ja tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Ajoneuvohallintokeskuksen puhelinneuvonnan maksullisuus ja veroneuvonnan ulkoistaminen on lainvastaista

3.11.2005

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen moittii Ajoneuvohallintokeskusta (AKE) puhelinneuvonnan maksullisuudesta ja ajoneuvoveroneuvonnan ulkoistamisesta.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen korostaa tämänpäiväisessä päätöksessään, että neuvonta on laissa säädetty maksuttomaksi, joten sen tuottamiseen liittyvät kustannukset kuuluvat viranomaisen eikä asiakkaan kannettaviksi. Lisäksi neuvonta on julkinen hallintotehtävä, joka voidaan antaa muun kuin viranomaisen hoidettavaksi vain lailla tai lain nojalla. Apulaisoikeusasiamies on tutkinut AKE:n puhelinneuvontaa koskevia kysymyksiä omasta aloitteestaan.

Puhelinneuvonnan maksullisuus

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen toteaa ratkaisussaan, että neuvonnan maksuttomuus sisältyy perusoikeuksiin kuuluvaan hyvään hallintoon. Neuvonnan maksuttomuudesta säädetään myös hallintolaissa. Apulaisoikeusasiamies katsoo, että AKE:n puhelinneuvonta ei täytä neuvonnan maksuttomuuden vaatimusta siltä osin kuin asiakkaalta peritään normaalia puheluhintaa korkeampaa maksua. Normaali puheluhinta tarkoittaa hintaa, jonka asiakas maksaisi oman lanka- tai matkapuhelimensa liittymäsopimuksen mukaan soittaessaan tavalliseen puhelinnumeroon.

AKE on tehnyt erään teleyrityksen kanssa sopimuksen palvelunumeroista. Sopimuksen mukaiset AKE:n 0100-alkuiset palvelunumerot ovat lisämaksullisia palvelunumeroita. Asiakas maksaa puhelusta paikallisverkkomaksun ja matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksun sekä molemmissa tapauksissa lisäksi sopimuksen mukaisen palvelumaksun. Palvelumaksun suuruus on 8 senttiä/minuutti.

AKE ei itse saa osaakaan puhelun hinnasta, vaan maksu menee AKE:n sopimuskumppanina olevalle teleyritykselle. Asiakkaan kannalta sillä ei kuitenkaan ole merkitystä, saako palvelumaksun viranomainen vai joku muu taho, kuten teleyritys. Neuvonnan maksuttomuutta on arvioitava asiakkaan näkökulmasta. Kun neuvonta on laissa säädetty maksuttomaksi, palvelun tuottamiseen liittyvät kustannukset kuuluvat viranomaisen eikä asiakkaan kannettaviksi.

Ajoneuvoveroneuvonnan ulkoistaminen

AKE:n puhelinneuvonnan maksullisuutta tutkittaessa kävi ilmi, että AKE on antanut osan ajoneuvoverotusta koskevasta puhelinneuvonnasta sopimuskumppaninsa, erään yksityisen teleyrityksen hoidettavaksi.

Suomen perustuslain mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia.

Apulaisoikeusasiamies toteaa, että hallintolaissa tarkoitettu neuvonta on perusoikeutena olevan hyvän hallinnon perusteisiin kuuluva viranomaisen lakimääräinen tehtävä. Sellaisena se on myös perustuslaissa tarkoitettu julkinen hallintotehtävä, joka voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla.

AKE:lla ei ole ollut lakiin perustuvaa toimivaltaa siirtää sille lain mukaan kuuluvia neuvontatehtäviä yksityisen yrityksen hoidettavaksi. Menettely on siten ollut perustuslain vastainen.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen on saattanut päätöksensä Ajoneuvohallintokeskuksen sekä liikenne- ja viestintäministeriön tietoon. Hän on pyytänyt niitä ilmoittamaan 28.2.2006 mennessä, mihin toimenpiteisiin päätökset ovat antaneet aihetta.

Lisätietoja antaa oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström, puh. (09) 432 3355.

Apulaisoikeusasiamies Jääskeläisen päätökset dnrot 382/2/04 ja 1806/2/05 kokonaisuudessaan